30/08/1977 | 5347 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 230-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA HUYỆN KRÔNG BUK THÀNH HUYỆN KRÔNG BUK VÀ HUYỆN EA SUP VÀ CHIA HUYỆN KRÔNG PÁCK THÀNH HUYỆN KRÔNG PÁCK VÀ HUYỆN M’DRAK THUỘC TỈNH ĐẮC LẮC.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia các huyện sau đây thuộc tỉnh Đắc Lắc:

1. Chia huyện Krông Buk thành hai huyện lấy tên là huyện Krông Buk và huyện Ea Sup:

- Huyện Krông Buk gồm có các xã: Cù Né, Ea Dul, E Đê, Ea Rơng, Thống Nhất, Ea Hồ, Cù Bao, Cur Đăng và Bình Thuận;

- Huyện Ea Sup gồm có các xã: Ea Poc, Quảng Phú, Ea H’Din, Ea Sup, Krông Na, Cù Sê, Kinh Tế Mới Và Xóm A.

2. Chia huyện Krông Páck thành hai huyện lấy tên là huyện Krông Pách và huyện M’Drak:

- Huyện Krông Páck gồm có các xã: Ea Ka, Krông Buk, Ea Kuang, Ea Yông, Hòa Thuận, Hòa An, Ea Ktur, Ea Knuèc, EaBhôk, Cù Kti, Hòa Hiệp, Ea Yiêng, Khuê Ngọc Điền, Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa Sơn, Krông Bông, Cù Piăng, Cù Nun, Cù Ti B và kinh tế mới;

- Huyện M’Drak gồm có các xã Krông Yin và Ea Trang.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 230-CP, QUYET DINH 230-CP 1977, HOI DONG CHINH PHU, CHIA HUYEN, HUYEN EA SUP, HUYEN KRONG BUK, HUYEN M'DRAK, HUYEN KRONG PACK, TINH DAK LAK, BO MAY HANH CHINH