18/01/1988 | 3749 Lượt xem |

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-QĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH SÁU TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;
Xét đề nghị của Trung tâm tiêu chuẩn - Chất lượng trong công văn số 80 ngày 5-12-1987,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành 6 tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệm:

1. TCVN 326-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật - Thay thế TCVN 326-69.

2. TCVN 1605-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệm. Bình định mức. Thay thế TCVN 1605-75.

3. TCVN 1606-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệm. Pipét định mức - Thay thế TCVN 1606-75.

4. TCVN 1607-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệp. Pipét chia độ - Thay thế TCVN 1607-75 và TCVN 1608-75

5. TCVN 1609-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệp. Buret - Thay thế TCVN 1609-75.

6. TCVN 1610-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệm ống đong chia độ - Thay thế TCVN 1610-75.

Điều 2. Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1989 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 23-QD, QUYET DINH 23-QD, UY BAN KHOA HOC VA KY THUAT NH, TIEU CHUAN NHA NUOC, PHONG THI NGHIEM, DUNG CU DO DUNG TICH