02/06/2011 | 2407 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SỸ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 298/TTr-SLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2011
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SỸ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi tham gia vào các quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2.

Công trình ghi công liệt sỹ là công trình văn hóa, lịch sử; được xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với quy hoạch trên địa bàn, phong tục, tập quán của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu tôn vinh, thăm viếng liệt sỹ của nhân dân, giáo dục truyền thống cách mạng.

Các công trình ghi công liệt sỹ bao gồm: nghĩa trang liệt sỹ; công trình tưởng niệm liệt sỹ, ghi tên liệt sỹ.

Chương II

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Điều 3. Phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sỹ

1. Các công trình ghi công liệt sỹ các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

2. Các công trình ghi công liệt sỹ các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) do Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý. Cán bộ làm công tác Văn hoá - Xã hội giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn xã.

3. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định thành lập Ban quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban quản lý công trình ghi công liệt sỹ

1. Đối với nghĩa trang liệt sỹ

a) Tiếp nhận, tổ chức an táng, cải táng hài cốt liệt sỹ do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao. Lập danh sách, sơ đồ mộ liệt sỹ và nội dung ghi bia liệt sỹ theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc phần mộ liệt sỹ, vườn hoa, cây cảnh, khuôn viên và các công trình khác của nghĩa trang, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm.

c) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sỹ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ liệt sỹ; xác nhận và đề nghị thanh toán chế độ thăm viếng mộ theo quy định cho thân nhân liệt sỹ.

d) Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ theo quy chế viếng nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh, huyện và các đoàn đại biểu trong, ngoài tỉnh đến viếng.

đ) Phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những trường hợp thân nhân gia đình có liệt sỹ được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ đang quản lý có nguyện vọng cất bốc, di dời mộ liệt sỹ về an táng tại quê nhà theo qui định.

e) Xây dựng kế hoạch nâng cấp, tu bổ các phần mộ, nghĩa trang liệt sỹ hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Đối với các công trình tưởng niệm liệt sỹ, ghi tên liệt sỹ

a) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các hạng mục khác của các công trình tưởng niệm liệt sỹ, ghi tên liệt sỹ. Bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm.

b) Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức và nhân dân đến thăm viếng.

c) Phục vụ chu đáo lễ viếng tưởng niệm liệt sỹ theo quy chế của huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn.

d) Xây dựng kế hoạch nâng cấp, tu bổ công trình tưởng niệm liệt sỹ, ghi tên liệt sỹ hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

3. Trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, quản lý các công trình ghi công liệt sỹ (gọi tắt là người quản trang).

Người làm công tác quản trang các công trình ghi công liệt sỹ cấp huyện do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định; người làm công tác quản trang các công trình ghi công liệt sỹ cấp xã do Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định. Nhiệm vụ của người quản trang được thực hiện như quy định tại Điểm b, c, d Khoản 1, Điều 4 và Điểm a, b, c, Khoản 2, Điều 4 Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đến viếng, tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các tổ chức, cá nhân đến viếng, tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các công trình ghi công liệt sỹ có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sỹ; chấp hành đầy đủ nội quy, quy định và theo sự hướng dẫn của Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ, công trình tưởng niệm liệt sỹ, ghi tên liệt sỹ.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ; Tổng hợp nhu cầu và kế hoạch kinh

phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sỹ hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Phối hợp với các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện việc xây dựng quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thẩm tra đề suất Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí do trung ương hỗ trợ và thống nhất với Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ từ ngân sách địa phương.

Điều 7. Trách nhiệm của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương. Đồng thời, ban hành quy định cụ thể về quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ ở địa phương.

2. Hàng năm tổng hợp, lập kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ của địa phương; chủ động bố trí ngân sách của địa phương để cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ. Trường hợp vượt quá khả năng ngân sách địa phương thì báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm tra, thống nhất với Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ ngân sách tỉnh.

3. Xây dựng nội quy, quy chế thăm viếng, quản lý công trình ghi công liệt sỹ tại địa phương.

4. Củng cố, tăng cường bộ phận và nhân viên quản lý, bảo vệ ở các công trình ghi công liệt sỹ. Dành một phần ngân sách địa phương để bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ trên.

5. Thường xuyên tuyên truyền, vận động trong nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sỹ, đảm bảo để các công trình ghi công liệt

sỹ được chăm sóc chu đáo, bền đẹp và trang nghiêm, mãi mãi trường tồn, xứng đáng

với sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự

do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, sử dụng hoặc

có những đóng góp tiêu biểu vào tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt

sỹ được khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua - khen thưởng.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm gây thiệt hại các công trình

ghi công liệt sỹ thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa - Thông tin và Du lịch,

Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 22/2011/QD-UBND, QUYET DINH 22 2011, TINH THUA THIEN HUE, CONG TRINH GHI CONG LIET SY, QUY CHE QUAN LY, VAN HOA - XA HOI