08/08/1964 | 4035 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210-NV

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA NĂM XÃ NGOẠI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH VỀ HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29/9/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24/4/1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc đưa năm xã ngoại thành của thành phố Nam Định là Lộc An, Lộc Vượng, Lộc Hà, Lộc Hòa và Mỹ Xá về huyện Mỹ Lộc cùng tỉnh.
Điều 2. Ủy ban hành chính tỉnh Nam Định; ông Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 


 

Lê Tất Đắc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 210-NV, QUYET DINH 210-NV 1964, BO NOI VU, NGOAI THANH NAM DINH, TINH NAM DINH, HUYEN MY LOC, BO MAY HANH CHINH