30/12/1982 | 5900 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 204-HĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 204-HĐBT NGÀY 30 - 12 - 1982 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN VÀ THỊ XÃ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải và Ban tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chia 3 huyện Bắc Bình, huyện Hàm thuận và huyện Đức Linh thuộc tỉnh Thuận Hải thành 6 huyện lấy tên là huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh.

a) Huyện Tuy Phong gồm có 9 xã Hoà Phú, Hoà Minh, Chí Công, Bình Thạnh, Liên Hương, Phước Thể, Phú Lạc. Vĩnh Hảo, Phan Dũng, và thị trấn Phan Rí Cửa. Trụ sở huyện đóng tại xã Liên Hương.

Địa giới của huyện Tuy Phong ở phía đông và nam giáp biển Đông, phía tây giáp huyện Bắc Bình, phía bắc giáp huyện Ninh Phước và huyện Ninh Sơn.

b) Huyện Bắc Bình gồm có sáp nhập xã Hồng Phong, huyện Hàm Thuận cùng tỉnh và 14 xã Phan Rí Thành, Chợ Lầu, Lương Sơn, Bình Tân, Sông Luỹ, Phan Sơn, Phan Thanh, Hồng Thái, Phạn Hiệp, Phan Hoà ,Phan Lâm, Phan Điền, Hải Ninh và Hoà Thắng. Trụ sở huyện đóng tại xã Hải Ninh.

Địa giới của huyện Bắc Bình ở phía đông giáp huyện Tuy Phong, phía tây giáp huyện Hàm Thuận Bắc, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

c) Huyện Hàm Thuận Bắc gồm có sáp nhập xã La Dạ, huyện Đức Linh cùng tỉnh và 12 xã Hàm Nhơn, Hàm Đức, Hồng Sơn, Hồng Liên. Hàm Thắng, Hàm Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Chính, Ma Lâm. Hàm Phú, Hàm Tri và Đông Giang. Trụ sở huyện đóng tại xã Mã Lâm.

Địa giới của huyện Hàm Thuận Bắc ở phía đông giáp Bắc Bình, phía tây giáp huyện Hàm Thuận Nam, phía nam giáp thị xã Phan Thiết, phía bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

d) Huyện Hàm Thuận Nam gồm có sáp nhập 3 xã Tân Lập, Tân Thuận và Tân Thành, huyện Hàm Tân cùng tỉnh và 6 xã Hàm Mỹ, Hàm Cần, Mỹ Thạnh, Hàm Thanh, Hàm Kiệm và Hàm Minh. Trụ sở huyện đóng tại xã Tân Lập.

Địa giới của huyện Hàm Thuận Nam ở phía đông giáp huyện Hàm Thuận Bắc và thị xã Phan Thiết, phía tây giáp huyện Hàm Tân, phía nam giáp huyện Hàm Tân và thị xã Phan Thiết, phía bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc.

đ) Huyện Đức Linh gồm 7 xã Trà Tân, Đức Tài, Đức Hạnh, Nam Chính, Võ Xu, Mépu và Sùng Nhơn. Trụ sở huyện đóng tại xã Võ Xu.

Địa giới của huyện Đức Linh ở phía đông giáp huyện Tánh Linh, phía tây và nam giáp tỉnh Đồng Nai, phía bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

e) Huyện Tánh Linh gồm có 12 xã Đức Phú, Nghi Đức, Nghi Tân, Bắc Ruộng, Huy Khiêm, La Ngân, Đồng Kho, Đức Bình, Đức Thuận, Lạc Tánh, Gia An và Suối Kiết. Trụ sở huyện đóng tại xã Lạc Tánh.

Địa giới của huyện Tánh Linh ở phía đông giáp hai huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam, phía tây giáp huyện Đức Linh, phía Nam giáp huyện Hàm Tân, phía Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2.- Mở rộng thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và thị xã Phan Thiết.

a) Thị xã Phan Rang - Tháp Chàm mở rộng trên cơ sở sáp nhập hai xã Đông Hải và xã Mỹ Hải, huyện Minh Hải. Có tổng diện tích 11110 hécta.

b) Thị xã Phan Thiết mở rộng trên cơ sở sáp nhập xã Hàm Tiến và thị trấn Mũi Né, huyện Hàm Thuận và chuyển thị trấn Mũi Né thành phường Mũi Né.

Có tổng diện tích tự nhiên 19180 hécta.

Điều 3.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 204-HDBT, QUYET DINH 204-HDBT 1982, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI HUYEN, PHAN VACH DIA GIOI THI XA, TINH THUAN HAI, BO MAY HANH CHINH