15/11/1966 | 6286 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 197-QĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

CHIA HUYỆN BẮC HÀ THUỘC TỈNH LÀO CAI THÀNH HAI HUYỆN MỚI LẤY TÊN LÀ HUYỆN BẮC HÀ VÀ HUYỆN SI MA CAI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếp pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính tỉnh Lào Cai;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 09 tháng 11 năm 1966.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay chia huyện Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai thành hai huyện mới lấy tên là huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai như sau:

- Huyện Bắc Hà gồm có 22 xã là: Tà Chải, Na Hối, Cốc Ly, Tả Văn Chư, Lầu Thí Ngà, Bản Liền, Bắc Hà, Nậm Mòn, Bản Phố, Hoàng Thu Phố, Thải Giảng Phố, Bảo Nhai, Nậm Khánh, Nậm Lúc, Cốc Lầu, Nậm Đét, Bản Cái, Lùng Phình, Cờ Cải, Tả Cố Tỷ, Lùng Chín và Bản Già;

- Huyện Si Ma Cai gồm có 17 xã là: Si Ma Cai, Cán Hồ, Hồ Mù Chải, Thào Chu Phìn, Bản Mế, Đào Dền Sán, Sín Hồ Sán, Quan Thần Sán; Cắn Cấu, Nàn Cảng, Nàn Vái, Sín Chéng, Nẩn Thẩn, Nàn Sín, Lùng Sán, Seng Sui và Lữ Thần.

Điều 2. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 197-QD, QUYET DINH 197-QD, CHINH PHU, HUYEN BAC HA, HUYEN SI MA CAI, TINH LAO CAI, BO MAY HANH CHINH