07/10/2005 | 3861 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1900/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN KON TUM, TỈNH KON TUM LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ- CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ- CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT- BXD- TCCBCP ngày 08/3/2002 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 59/TTr – UBND ngày 23/8/2005, về việc đề nghị cong nhận thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại III;
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại III.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- Văn phòng Chính phủ
- Các bộ: Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,
Giao thông vận tải; Tổng cục Du lịch
- Sở Xây dựng Kon Tum
- Lưu VP, Vụ KTQH.

BỘ TRƯỞNG 
Nguyễn Hồng Quân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1900/2005/QD-BXD, QUYET DINH 1900 2005, BO XAY DUNG, THI TRAN KON TUM, DO THI LOAI III 3, THI XA KON TUM, XAY DUNG - DO THI