11/07/1977 | 5979 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 181-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ HUYỆN CHÂU THÀNH THUỘC TỈNH MINH HẢI VÀ VIỆC SÁP NHẬP CÁC XÃ TRƯỚC ĐÂY THUỘC HUYỆN CHÂU THÀNH VÀO MỘT SỐ HUYỆN KHÁC THUỘC TỈNH MINH HẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc giải thể huyện Châu Thành thuộc tỉnh Minh Hải và việc sáp nhập các xã trước đây thuộc huyện Châu Thành vào một số huyện khác thuộc tỉnh Minh hải như sau:

1. Sáp nhập xã Định Thành, xã Hòa Thành, xã Tân Thành và thị trấn Tắc Vân vào huyện Giá Rai;

2. Sáp nhập xã Lý Văn Lâm , xã Lương Thế Trân vào huyện Trần Văn Thời;

3. Sáp nhập xã An Xuyên vào huyện Thới Bình

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 

 

 
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 181-CP, QUYET DINH 181-CP 1977, HOI DONG CHINH PHU, GIAI THE, HUYEN CHAU THANH, SAP NHAP XA, TINH MINH HAI, BO MAY HANH CHINH