14/10/2004 | 3822 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 180/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 180/2004/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2004 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ là đô thị loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng và các Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 180/2004/QD-TTG, QUYET DINH 180 2004, THU TUONG CHINH PHU, CONG NHAN, THANH PHO VIET TRI, DO THI LOAI II 2, XAY DUNG - DO THI