10/12/1992 | 3839 Lượt xem |

CHỦ TỊCH NƯỚC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 18-QĐ/CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ĐỒNG CHÍ HOÀNG TUẤN GIỮ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC.

CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 106 của Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/CTN ngày 25-09-1992 về việc thành lập Văn phòng Chủ tịch nước;
Xét nhu cầu công tác và cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Tuấn, Cố vấn bậc II – Vụ trưởng Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và đồng chí Hoàng Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 

 
Lê Đức Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 18-QD/CTN, QUYET DINH 18-QD, CHU TICH NUOC, DONG CHI HOANG TUAN, PHO CHU NHIEM VAN PHONG CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH