05/07/1977 | 7347 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 178-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH VĨNH PHÚ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú như sau:

1. Hợp nhất huyện Đa Phúc, huyện Kim Anh, thị trấn (thuộc tỉnh) Xuân Hòa thành một huyện lấy tên là huyện Sóc Sơn;

2. Hợp nhất huyện Bình Xuyên và huyện Yên Lãng thành một huyện lấy tên là huyện Mê Linh và sáp nhập 4 xã của huyện Yên Lạc: Văn Tiến, Nguyệt Đức, Minh Tân và Bình Định, 2 xã của huyện Kim Anh: Quang Minh và Kim Hoa vào huyện Mê Linh;

3. Hợp nhất huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc thành một huyện lấy tên là huyện Vĩnh Lạc;

4. Hợp nhất huyện Lập Thạch và huyện Tam Dương thành một huyện lấy tên là huyện Tam Đảo;

5. Hợp nhất huyện Tam Nông và huyện Thanh Thủy thành một huyện lấy tên là huyện Tam Thanh;

6. Hợp nhất huyện Yên Lập và huyện Cẩm Khẻ thành một huyện lấy tên là huyện Sông Thao và sáp nhập 10 xã của huyện Hạ Hòa; Hiền Lương, Quán Khê, Lâm Lợi, Xuân Áng, Chuế Lưu, Võ Tranh, Bằng Giã, Động Lâm, Văn Lang và Minh Côi vào huyện Sông Thao;

7. Hợp nhất huyện Hạ Hòa, huyện Đoan Hùng và huyện Thanh Ba thành một huyện lấy tên là huyện Sông Lô và sáp nhập 7 xã của huyện Phù Ninh: Minh Phú, Tiên Phú, Trạm Thán, Chân Mộng, Vụ Quang, Liên Hoa và Phú Mỹ vào huyện Sông Lô;

8. Hợp nhất huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh thành một huyện lấy tên là huyện Phong Châu;

9. Sáp nhập xã Văn Phú, xã Phượng Lâu của huyện Phù Ninh, xã Thụy Vân của huyện Lâm Thao, thôn Lang Đài, thôn Mộ Chu Hạ của xã Bồ Sao (huyện Vĩnh Tường) vào thành phố Việt Trì;

10. Sáp nhập xã Định Trung, xã Khai Quang của huyện Tam Dương và thị trấn Tam Đảo vào thị xã Vĩnh Yên;

11. Sáp nhập xã Thanh Minh của huyện Thanh Ba vào thị xã Phú Thọ.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 178-CP, QUYET DINH 178-CP 1977, HOI DONG CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI, TINH VINH PHU, BO MAY HANH CHINH