05/07/1977 | 5600 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 177-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Hợp nhất huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn thành một huyện lấy tên là huyện Trung Sơn;

2. Hợp nhất huyện Vĩnh Lộc và huyện Thạch Thành thành một huyện lấy tên là Vĩnh Thạch;

3. Hợp nhất huyện Ngọc Lặc và huyện Lang Chánh thành một huyện lấy tên là huyện Lương Ngọc;

4. Sáp nhập 15 xã của huyện Thiệu Hóa: Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Thành, Thiệu Tiến, Thành Công, Thiệu Long, Thiệu Phủ, Thiệu Phúc, Thiệu Giang, Thiệu Quang, Thiệu Duy, Thiệu Hưng, Thiệu Nguyên, Thiệu Thịnh, Thiệu Hợp vào huyện Yên Định thành một huyện mới lấy tên là huyện Thiệu Yên;

5. Sáp nhập 16 xã của huyện Thiệu Hóa: Thiệu Toán, Thiệu Viên, Thiệu Vân, Thiệu Đô, Thiệu Trung, Thiệu Châu, Thiệu Giao, Thiệu Vận, Thiệu Tâm, Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Tân, Thiệu Minh, Thiệu Lý vào huyện Đông Sơn thành một huyện mới lấy tên là huyện Đông Thiệu.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 177-CP, QUYET DINH 177-CP 1977, HOI DONG CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI, TINH THANH HOA, BO MAY HANH CHINH