16/01/1979 | 7557 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Số: 17-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN VÀ ĐỔI TÊN MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Tách thôn Tiêu Dao, thôn Yên Tiêm, (của xã Việt Hưng), huyện Hoành Bồ và tiểu khu Giếng Đáy (của thị trấn Bãi Cháy), thị xã Hồng Gai để lập thành một thị trấn mới lấy tên là thị trấn Giếng Đáy trực thuộc thị xã Hồng Gai;

2. Hợp nhất các xã Pò Hèn, Thán Phún, Lục Phủ và Tràng Vinh thuộc huyện Móng Cái thành một thị trấn mới lấy tên là thị trấn nông trường Hải Sơn;

3. Hợp nhất các xã Xuân Hòa, Xuân Hải và Lục Lầm thành một thị trấn mới lấy tên là thị trấn nông trường Hải Hòa;

4. Hợp nhất các xã Xuân Lan, Xuân Ninh và Vạn Xuân thuộc huyện Móng Cái thành một xã lấy tên là xã Hải Xuân;

5. Giải thể xã Văn Châu thuộc huyện Cẩm Phả và chuyển đất đai và dân cư của xã này về xã Cộng Hòa cùng huyện quản lý;

6. Sáp nhập xã Dương Huy của huyện Hoành Bồ và xã Cộng Hòa của huyện Cẩm Phả vào thị xã Cẩm Phả.

Điều 2. Đổi tên một số xã và thị trấn thuộc huyện Móng Cái và huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Huyện Móng Cái:

- Xã Dân Tiến đổi tên là xã Hải Tiến,

- Xã Quất Động đổi tên là xã Hải Đông.

- Xã Đoan Tinh đổi tên là xã Hải Yên,

- Thị trấn Móng Cái đổi tên là thị trấn Hải Ninh.

2. Huyện Quảng Hà:

- Thị trấn Hà Cối đổi tên là thị trấn Quảng Hà,

- Xã Hà Cối Nam đổi tên là xã Quảng Trung,

- Xã Đại Điền Nùng đổi tên là xã Quảng Long,

- Xã Đại Điền Nam đổi tên là xã Quảng Điền,

- Xã Đại Lại đổi tên là xã Quảng Phong,

- Xã Hà Cối Nùng đổi tên là xã Quảng Chính,

- Xã Mã Tế Nùng đổi tên là xã Quảng Minh,

- Xã Mã Tế Nam đổi tên là xã Quảng Thành,

- Xã Lập Mã đổi tên là xã Quảng Thắng,

- Xã Quất Đoài đổi tên là xã Quảng Nghĩa,

- Xã Mộc Bài đổi tên là xã Quảng Tân,

- Xã Nà Pá đổi tên là xã Quảng An,

- Xã Thanh Y đổi tên là xã Quảng Lâm,

- Xã Đầm Hà Động đổi tên là xã Quảng Lợi,

- Xã Lăng Khê đổi tên là xã Quảng Thịnh,

- Xã Chúc Bài Sơn đổi tên là xã Quảng Sơn,

- Xã Tấn Mài đổi tên là xã Quảng Đức.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 17-CP, QUYET DINH 17-CP 1979, HOI DONG CHINH PHU, PHAN VACH DIA GIOI HANH CHINH, PHAN VACH DIA GIOI THI XA, PHAN VACH DIA GIOI THI TRAN, DOI TEN THI TRAN, DOI TEN XA, TINH QUANG NINH, BO MAY HANH CHINH