31/08/2005 | 3818 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1662/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN HỒNG NGỰ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ- CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ- CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT- BXD- TCCBCP ngày 08/3/2002 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Tờ trình số 21/TTr- UBND ngày 04 tháng 8 năm 2005),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là đô thị loại IV.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- UBND tỉnh Đồng Tháp
- UBND huyện Hồng Ngự
- Sở Xây dựng Đồng Tháp
- Lưu VP, KTQH .

BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng QuânThông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1662/2005/QD-BXD, QUYET DINH 1662 2005, BO XAY DUNG, THI TRAN HONG NGU, DO THI LOAI IV, XAY DUNG - DO THI