14/12/2006 | 4261 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1641/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRUNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN THÂN, TƯ LỆNH QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN, BỘ QUỐC PHÒNG THÔI CHỈ HUY, QUẢN LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 887-CVNS/BTCTW ngày 01 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tướng Nguyễn Văn Thân, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng thôi chỉ huy, quản lý; tiếp tục công tác đại biểu Quốc hội và nghỉ hưu theo chế độ khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Văn Thân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Bộ Chính trị (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Ban: Tổ chức TW, Nội chính TW;
- Cục Cán bộ (Bộ Quốc phòng);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
 các Vụ NC, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2),

THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng



Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1641/QD-TTG, QUYET DINH 1641, THU TUONG CHINH PHU, BO QUOC PHONG, TRUNG TUONG NGUYEN VAN THAN, TU LENH QUAN CHUNG PHONG KHONG - KHONG QUAN, THOI CHI HUY QUAN LY, BO MAY HANH CHINH