24/08/2011 | 3509 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1601/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Kết luận số 66-KL/TW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2894/VPCP-TH ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng để chỉ đạo thực hiện;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCPCP-H.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1601/QĐ-BNV ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2894/VPCP-TH ngày 09/5/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sau khi thống nhất với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch tổng kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP nhằm đánh giá kết quả 5 năm tổ chức thực hiện Nghị định, làm rõ ưu, khuyết điểm, những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại vướng mắc.

2. Việc tổng kết cần làm rõ những nội dung đã làm được, chưa làm được để có biện pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc nhằm tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định có hiệu quả, thiết thực. Thông qua việc tổng kết đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định cho phù hợp với thực tiễn về hoạt động của Cựu chiến binh và tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tổng kết, đánh giá sự lãnh đạo của cấp ủy; việc triển khai thực hiện của chính quyền; công tác tham mưu của các ban, ngành chức năng và Hội Cựu chiến binh các cấp trong việc tổ chức thực hiện Nghị định.

2. Làm rõ sự phối hợp tổ chức thực hiện giữa các cấp, các ngành có liên quan trong quá trình thực hiện Nghị định.

3. Đánh giá kết quả thực hiện theo từng nội dung Nghị định.

4. Làm rõ những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân những tồn tại, vướng mắc.

5. Kiến nghị đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan.

6. Biểu dương, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm tổ chức thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

III. PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT

1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh)

a) Căn cứ vào mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian tổng kết thực hiện Nghị định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cấp huyện, xã tổng kết bằng văn bản việc thực hiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Sở Nội vụ phối hợp với Hội Cựu chiến binh và các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành tổng kết ở địa phương đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian quy định.

2. Đối với các bộ, ngành Trung ương có liên quan

Các bộ, ngành ở Trung ương có liên quan tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị định theo chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi của bộ, ngành mình theo quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định 150/2006/NĐ-CP và quy định pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

3. Bộ Nội vụ, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam căn cứ vào báo cáo tổng kết của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết quả khảo sát thực tế tổng hợp xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tổ chức hội nghị tổng kết Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

4. Tổ chức khảo sát thực địa

a) Tổ chức đoàn khảo sát gồm Bộ Nội vụ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và mời đại diện một số bộ, ngành (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ) tham gia để tiến hành khảo sát việc thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP tại một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp (có kế hoạch riêng).

b) Nội dung khảo sát tập trung những vấn đề cơ bản sau:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền;

- Việc phối hợp thực hiện giữa các cơ quan có liên quan;

- Kết quả thực hiện và những tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện (tập trung vào việc thực hiện chế độ, chính sách; biên chế, tổ chức, về bảo đảm tài chính để thực hiện chế độ, chính sách);

- Những kiến nghị và đề xuất.

c) Khu vực khảo sát:

- Miền Bắc tiến hành khảo sát tại 03 tỉnh và 1 doanh nghiệp;

- Miền Trung tiến hành khảo sát tại 03 tỉnh và 1 doanh nghiệp;

- Miền Nam tiến hành khảo sát tại 03 tỉnh và 2 doanh nghiệp.

d) Thời gian khảo sát: Tiến hành từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2011.

IV. THỜI GIAN TỔNG KẾT

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết vào cuối quý I năm 2012; gửi báo cáo tổng kết về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 4 năm 2012.

2. Các Bộ, ngành có liên quan ghi trong Nghị định hoàn thành báo cáo tổng kết gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 4 năm 2012.

3. Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP vào quý II năm 2012 (có kế hoạch riêng).

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí đảm bảo cho hoạt động tổng kết của các cấp dự toán vào năm ngân sách 2012.

2. Giao Vụ Tổ chức phi chính phủ phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch tổng kết này (bao gồm: kinh phí cho hội nghị, hội thảo, khảo sát các địa phương và hội nghị tổng kết toàn quốc) và phân bổ tài chính đảm bảo cho các hoạt động tổng kết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức phi chính phủ) là cơ quan chủ trì các hoạt động sau khi thống nhất với Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Văn phòng pháp lý). Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Văn phòng pháp lý) là cơ quan thường trực, tổ chức các hoạt động cụ thể cho việc tổng kết Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành, căn cứ kế hoạch này và phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình căn cứ quy định cụ thể tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, xây dựng kế hoạch tổng kết và chỉ đạo việc tổng kết bảo đảm nội dung và thời gian quy định./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1601/QD-BNV, QUYET DINH 1601 2011, BO NOI VU, HUONG DAN PHAP LENH CUU CHIEN BINH