18/08/2011 | 2424 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 144/QĐ-UBND NGÀY 30/8/2010 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC NƯỚC TRONG, TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện;

Căn cứ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND);

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1041/TTr-STNMT ngày 05/8/2011 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 94/BC-STP ngày 20/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1, Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND tỉnh Quy định bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Quyết định số 144/QĐ-UBND), như sau:

“Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ chứa nước Nước Trong ngoài việc thực hiện theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-UBND, như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:

“Quy định này quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi ngoài việc thực hiện theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND)”.

2. Sửa đổi Điều 3 như sau:

Thay cụm từ “Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND” bằng “Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND”.

3. Sửa đổi Điều 4 như sau:

Thay cụm từ “Thực hiện theo Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND” bằng “Thực hiện theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND”.

4. Sửa đổi Điều 5 như sau:

a) Thay cụm từ “Hỗ trợ tái định cư thực hiện theo Điều 9 Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg); Điều 15 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND …” tại khoản 1 bằng “Hỗ trợ tái định cư thực hiện theo Điều 9 Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg); Điều 15 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND”.

b) Thay cụm từ “Thực hiện Điều 10 Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg; khoản 1 Điều 16 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND” tại khoản 2 bằng “Thực hiện Điều 10 Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg; khoản 1, 2, 3 Điều 16 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND”.

c) Thay cụm từ “Hỗ trợ sản xuất thực hiện theo Điều 11 Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg; khoản 4 Điều 16 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND” tại khoản 3 bằng “Hỗ trợ sản xuất thực hiện theo Điều 11 Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg; khoản 6 Điều 16 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND”.

d) Thay cụm từ “Khuyến khích di chuyển vượt tiến độ theo khoản 3 Điều 12 Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg; khoản 8 Điều 20 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND” tại khoản 4 bằng “Khuyến khích di chuyển vượt tiến độ theo khoản 3 Điều 12 Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg; khoản 12 Điều 21 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND”.

5. Sửa đổi Điều 6 như sau:

Thay cụm từ “Các trường hợp được bố trí tái định cư thực hiện theo Điều 23 Quyết định số Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND” bằng “Các trường hợp được bố trí tái định cư thực hiện theo Điều 24 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Tây Trà và Sơn Hà; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội & HĐND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế Quảng Ngãi;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PVP, các Phòng n/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (TV823).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 155/QD-UBND, QUYET DINH 155, TINH QUANG NGAI, BOI THUONG HO TRO VA TAI DINH CU, NHA NUOC THU HOI DAT, HO CHUA NUOC NUOC TRONG, BAT DONG SAN, TAI CHINH NHA NUOC