06/05/1991 | 4738 Lượt xem |

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150-CT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ MANG TÊN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LÊ QUÝ ĐÔN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường, mở lớp đại học, trung học chuyên nghiệp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Học viện kỹ thuật quân sự thuộc Bộ Quốc phòng mang tên trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo.

Điều 2. Việc quản lý trường đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn; mục tiêu, nội dung và phương thức đào tạo của trường, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thoả thận với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ, các đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 150-CT, QUYET DINH 150-CT 1991, CHU TICH HOI DONG BO TRUONG, HOC VIEN KY THUAT QUAN SU, DAI HOC KY THUAT LE QUY DON, GIAO DUC