07/09/2007 | 3894 Lượt xem |

BỘ QUỐC PHÒNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 140/2007/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ THUỘC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 10 – BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng
,

QUYT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Trung cấp nghề số 10 – Bộ Quốc phòng.

- Trụ sở chính tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.

- Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và có tài khoảng riêng.

Điều 2: Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ có nhiệm vụ sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2 và C.

Điều 3: Tổ chức, biên chế của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Trung cấp nghề số 10 – Bộ Quốc phòng do Bộ Tổng Tham mưu quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 10 – Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG
Phùng Quang Thanh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 140/2007/QD-BQP, QUYET DINH 140 2007, BO QUOC PHONG, TRUNG TAM SAT HACH LAI XE, TRUNG TAM SAT HACH, TRUONG TRUNG CAP NGHE SO 10, BO MAY HANH CHINH, GIAO THONG - VAN TAI