14/10/2002 | 3419 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 135/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 135/2002/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng các Bộ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 135/2002/QD-TTG, QUYET DINH 135 2002, THU TUONG CHINH PHU, THANH PHO THAI NGUYEN, DO THI LOAI II 2, XAY DUNG - DO THI