25/07/1978 | 3540 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131-BT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 1978 

                                                    

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21/11/1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính một số xã thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng như sau:

1. Thành lập trên Cù Lao Chàm một xã mới lấy tên là xã Tân Hiệp thuộc thị xã Hội An.

Xã Tân Hiệp gồm các đảo Hòn Lao, Hòn Lá, Hòn Khô, Hòn Mê, Hòn Dài, Hòn Tai và Hòn Ông.

2. Chia xã Sông Kôn thuộc huyện Hiên Thành thành hai xã lấy tên là xã Sông Kôn và xã A Tinh cùng huyện.

Xã Sông Kôn và xã A Tinh cách nhau bởi 2 con sông nhỏ, chảy nối tiếp nhau từ Bắc xuống Nam của 2 xã này: Sông Kôn chảy từ phía Bắc xuống đến xóm Cô Lo thì nối tiếp với sông Voi chảy xuống phía Nam.

Điều 2: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG


 

Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 131-BT, QUYET DINH 131-BT, PHU THU TUONG, PHAN VACH DIA GIOI HANH CHINH, TINH QUANG NAM, PHAN VACH DIA GIOI XA, BO MAY HANH CHINH