28/01/2008 | 3407 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 129/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THIẾU TƯỚNG PHẠM QUÝ NGỌ, GIỮ CHỨC TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC CẢNH SÁT, BỘ CÔNG AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3313-CV/BTCTW ngày 25 tháng 01 năm 2008;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 25/TTr- ĐUCATW ngày 10 tháng 12 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 01/TTr-BNV ngày 02 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Vụ TCCB (Bộ Công an):
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ NC, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H.24

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 129/QD-TTG, QUYET DINH 129, THU TUONG CHINH PHU, BO NHIEM, TONG CUC TRUONG, TONG CUC CANH SAT, BO CONG AN, BO MAY HANH CHINH