14/08/1967 | 5265 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

CHIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI THÀNH 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về quy chế mở trường và lớp đại học;
Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về đào tạo giáo viên cấp II và cấp III phổ thông theo phương hướng cải cách giáo dục;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Căn cứ nghị quyết Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 7 tháng 06 năm 1967,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. -Nay chia Trường đại học sư phạm Hà-Nội thành 3 trường đại học sư phạm thuộc Bộ Giáo dục:

- Trường đại học sư phạm Hà -Nội 1,

- Trường đại học sư phạm Hà -Nội 2,

- Trường đại học sư phạm ngoại ngữ Hà -Nội.

Điều 2. -Trường đại học sư phạm Hà-Nội 1 và Trường đại học sư phạm Hà-Nội 2 có nhiệm vụ đào tạo giáo viên khoa học cơ bản (bao gồm các môn khoa học tự nhiên và các môn khoa học xã hội) cho các trường phổ thông cấp II và cấp III, theo các hình thức học tập trung dài hạn, chuyên tu và học tại chức.

Trường đại học sư phạm ngoại ngữ Hà-Nội có nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy ngoại ngữ cho các trường phổ thông cấp II và cấp III.

Điều 3. -Trường đại học sư phạm Hà- Nội 1, Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 và trường đại học sư phạm ngoại ngữ Hà -Nội được thành lập trên cơ sở biên chế, bộ máy và cơ sở vật chất và kỹ thuật của trường đại học sư phạm Hà-Nội và của 4 trường đào tạo giáo viên phổ thông câp II thuộc Bộ Giáo dục được giải thể.

Điều 4. Các ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 128-CP, QUYET DINH 128-CP, HOI DONG CHINH PHU, TRUONG DAI HOC SU PHAM HA NOI, TRUONG DAI HOC SU PHAM, GIAO DUC