03/06/1978 | 6186 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 1978 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA HUYỆN CHÂU THÀNH THUỘC TỈNH KIÊN GIANG THÀNH HAI HUYỆN LẤY TÊN LÀ HUYỆN HÒN ĐẤT VÀ HUYỆN CHÂU THÀNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc chia huyện Châu Thành thuộc tỉnh Kiên Giang thành hai huyện lấy tên là huyện Hòn Đất và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. -Huyện Hòn Đất gồm có các xã Nam Thái Hoa, Mỹ Lâm, Sóc Sơn của huyện Châu Thành cũ và xã Bình Sơn của huyện Hà Tiên cắt sang.

Huyện Châu Thành gồm có các xã Phi Thông, Mông Thọ, Giục Tường, Bình An, Minh Hòa, Vĩnh Hòa Hiệp và trị trấn Rạch Sỏi của huyện Châu Thành cũ cắt sang.

Điều 3. – Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

Lê Thanh Nghị

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 125-CP, QUYET DINH 125-CP 1978, HOI DONG CHINH PHU, CHIA HUYEN, HUYEN CHAU THANH, HUYEN HON DAT, TINH KIEN GIANG, BO MAY HANH CHINH