04/08/2011 | 2582 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2011/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 04 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 298/TTr-PTP ngày 03 tháng 8 năm 2011 về rà soát, cập nhật hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Huyện ban hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 06 văn bản do Ủy ban nhân dân Huyện ban hành (theo Danh mục đính kèm) không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Huyện)

1. Quyết định số 355/2005/QĐ-UB ngày 21/01/2005 của UBND huyện về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

2. Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 của UBND huyện ban hành Quy chế về chế độ họp trong họat động của các cơ quan hành chính thuộc UBND Huyện;

3. Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND huyện ban hành Quy chế về phối hợp quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của huyện Bình Chánh;

4. Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

5. Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/5/2009 của UBND huyện về ban hành Quy định tạm thời các khu vực phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh;

6. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND huyện về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 12/2011/QD-UBND, QUYET DINH 12, THANH PHO HO CHI MINH, BAI BO VAN BAN HET HIEU LUC