01/09/2010 | 2336 Lượt xem |

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1185/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THEO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Triển khai phát triển Hệ thống tổ chức của Kiểm toán Nhà nước theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo KTNN;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- Lưu VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

ĐỀ ÁN

TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THEO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020
 (Ban hành theo Quyết định số 1185/QĐ-KTNN ngày 01/ 9/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

I. Căn cứ xây dựng Đề án

- Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, cụ thể: Tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN theo mô hình quản lý tập trung thống nhất như hiện nay, gồm: các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành, các KTNN chuyên ngành, các KTNN khu vực và các đơn vị sự nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản hoàn thiện cơ cấu tổ chức của KTNN và tiến tới đến năm 2020 bộ máy tổ chức của KTNN đảm bảo đồng bộ, có đủ cơ cấu và lực lượng thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:

(1) Sắp xếp, củng cố lại các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành theo hướng giảm khâu trung gian; đảm bảo có bộ máy tham mưu gọn nhẹ, một đơn vị không thực hiện quá nhiều chức năng, nhiệm vụ, giúp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của KTNN. Giai đoạn đến năm 2015 thành lập một số đơn vị sau:

+ Thanh tra KTNN (tương đương cấp vụ) để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Luật Thanh tra trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

+ Vụ Thi đua - khen thưởng để thực hiện chức năng theo dõi, kiểm tra và phát động các phong trào thi đua khen thưởng trong toàn ngành khi đủ số cán bộ công nhân viên là 1.500 người theo quy định hiện hành.

+ Vụ Tài chính trên cơ sở phòng Tài vụ-Kế toán thuộc Văn phòng KTNN.

+ Phát triển các KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực với biên chế, cơ cấu hợp lý và theo hướng chuyên quản, chuyên môn hóa đối tượng kiểm toán theo chuyên ngành hẹp và luân chuyển đối tượng kiểm toán, cụ thể:

(2) Giai đoạn đến năm 2015 thành lập thêm 02 KTNN chuyên ngành, nâng tổng số KTNN chuyên ngành lên thành 09 đơn vị để đủ năng lực kiểm toán các bộ, cơ quan trung ương.

(3) Giai đoạn đến năm 2015 thành lập thêm 04 KTNN khu vực và giai đoạn đến 2020 thành lập thêm 02 KTNN khu vực, nâng tổng số các KTNN khu vực của KTNN lên 15 đơn vị; riêng KTNN khu vực tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chỉ kiểm toán ngân sách của 02 thành phố này.

(4) Phát triển các đơn vị sự nghiệp theo hướng tự chủ về tổ chức, tài chính theo chủ trương của Nhà nước về xã hội hoá hoạt động sự nghiệp nhằm đảm bảo sự chủ động phát huy vai trò của các đơn vị; tiếp tục củng cố và phát triển Trung tâm Tin học và Tạp chí Kiểm toán. Giai đoạn đến năm 2015 thành lập một số đơn vị:

+ Trung tâm Thông tin, tư liệu và thư viện thực hiện chức năng lưu trữ thông tin, tư liệu và thư viện phục vụ việc khai thác thông tin, tư liệu kiểm toán trong ngành và cho các cơ quan hữu quan.

+ Thành lập trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ kiểm toán và Viện Nghiên cứu khoa học kiểm toán trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ hiện nay.

+ Thành lập Thời báo Kiểm toán nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của xó hội về nõng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nước thông qua hoạt động kiểm toán.

- Luật Kiểm toán nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước (các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước, pháp luật về thanh tra nhà nước, pháp luật về thi đua - khen thưởng, pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, pháp luật về báo chí, ...).

- Thực trạng tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước và nhu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn.

II. Nguyên tắc triển khai thực hiện

- Bám sát nội dung chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước; xây dựng lộ trình thực hiện rõ ràng. Việc phát triển hệ thống tổ chức bộ máy phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước trong từng giai đoạn; ưu tiên thành lập các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm toán trước; sau mỗi giai đoạn tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu, nội dung chiến lược và đề ra các biện pháp, kiến nghị cho giai đoạn tiếp theo.

- Đảm bảo sự đồng bộ về hệ thống pháp lý, cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, cơ sở vật chất trong phát triển hệ thông bộ máy.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng và sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện chiến lược; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và của mỗi cấp quản lý tại các đơn vị trong toàn ngành.

- Giữ được sự ổn định và phát triển của các đơn vị trong phạm vi toàn ngành trong quá trình thực hiện chiến lược.

- Thận trọng, vững chắc, theo lộ trình phù hợp.

III. Lộ trình thực hiện

(1) Phát triển các Kiểm toán Nhà nước khu vực

Thành lập thêm 06 Kiểm toán Nhà nước khu vực, nâng tổng số khu vực lên 15 đơn vị, cụ thể:

- Năm 2011 thành lập thêm 04 Kiểm toán Nhà nước khu vực, trong đó:

+ 01 Kiểm toán Nhà nước khu vực chuyên kiểm toán các tỉnh thuộc khu Việt Bắc (6 tỉnh: Cao bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên), dự kiến trụ sở đóng tại Thái Nguyên;

+ 01 Kiểm toán Nhà nước khu vực chuyên kiểm toán các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, dự kiến trụ sở đóng tại Đắc Lắc;

+ 01 Kiểm toán Nhà nước khu vực chuyên kiểm toán các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ, dự kiến trụ sở đóng tại Đồng Nai;

+ 01 Kiểm toán Nhà nước khu vực chuyên kiểm toán các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ, dự kiến trụ sở đóng tại Thanh Hoá.

- Năm 2016 thành lập thêm 02 Kiểm toán Nhà nước khu vực.

Sau khi thành lập đủ 15 Kiểm toán Nhà nước khu vực, mỗi khu vực đảm nhận kiểm toán từ 4 - 5 tỉnh, thành; riêng Kiểm toán Nhà nước khu vực tại Thành phố Hà Nội và Kiểm toán Nhà nước khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hai thành phố này.

(2) Phát triển các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành

- Năm 2011 thành lập 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành trên cơ sở chia tách Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành I thành 02 chuyên ngành, cụ thể:

+ 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành: thực hiện kiểm toán lĩnh vực quốc phòng;

+ 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành: thực hiện kiểm toán tài chính chi cho lĩnh vực an ninh, hoạt động của tổ chức chính trị (tài chính và ngân sách Đảng); tài chính chi cho hoạt động cơ yếu.

- Năm 2013 thành lập 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành trên cơ sở tổ chức, phân công lại đối tượng của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III, cụ thể:

+ 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành: thực hiện kiểm toán ngân sách các bộ, ngành thuộc khối tổng hợp và kinh tế;

+ 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành: thực hiện kiểm toán ngân sách các bộ, ngành quản lý hoạt động sự nghiệp;

+ 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành: thực hiện kiểm toán ngân sách các bộ, ngành thuộc khối nội chính và khối tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; kiểm toán các quỹ ngoài ngân sách.

(3) Phát triển các đơn vị tham mưu

Đến năm 2013 thành lập thêm 03 Vụ tham mưu, cụ thể:

- Năm 2012 thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tách chức năng "tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý và tổ chức thực hiện công tác thanh tra kiểm toán nhà nước" từ Vụ Pháp chế.

- Năm 2013 thành lập Vụ Tài chính trên cơ sở tách chức năng "tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng dự toán và quản lý việc thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm của Kiểm toán Nhà nước" từ Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

- Năm 2013 thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng trên cơ sở tách chức năng "tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý và tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng" từ Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

(4) Phát triển các đơn vị sự nghiệp

Đến năm 2014 thành lập thêm 04 đơn vị sự nghiệp, cụ thể:

- Năm 2012 thành lập Thời báo Kiểm toán: thực hiện chức năng cung cấp thông tin cho xã hội về hoạt động kiểm toán, nhằm đáp ứng nhu cầu về nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính thông qua hoạt động kiểm toán.

- Năm 2014 chia tách Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ và thành 02 đơn vị sự nghiệp:

+ Trường Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ: thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành Kiểm toán Nhà nước và cung cấp dịch vụ đào tạo về lĩnh vực kiểm toán, quản lý tài chính, kế toán ... cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

+ Viện Nghiên cứu Khoa học kiểm toán: thực hiện chức năng quản lý và nghiên cứu khoa học kiểm toán; triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học kiểm toán vào thực tế hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

- Năm 2014 thành lập Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Thư viện: thực hiện chức năng tổ chức công tác cung cấp thông tin về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành có nhu cầu theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện công tác lưu trữ tư liệu, thư viện.

(Phụ lục về lộ trình các công việc cụ thể kèm theo)

IV. Điều kiện thực hiện và tổ chức thực hiện

1. Điều kiện thực hiện

Việc triển khai thực thành lập các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước theo lộ trình phát triển của Đề án này phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự và Tổng Kiểm toán Nhà nước; đúc rút kinh nghiệm triển khai thành lập các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong những năm qua để xem xét, áp dụng vào quá trình thực hiện chiến lược; định kỳ có tổng kết, đánh giá và có sự điều chỉnh kịp thời, linh hoạt để đảm bảo phù hợp với thực tế của Kiểm toán Nhà nước;

- Thành lập tổ chức bộ máy phải kết hợp với kế hoạch biên chế, phương án tuyển dụng cán bộ, phương án điều động, luân chuyển; xác định lực lượng nòng cốt cho mỗi đơn vị;

- Chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, dự toán kinh phí phù hợp phục vụ cho việc triển khai thành lập các đơn vị;

- Tranh thủ các mối quan hệ với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan và với các địa phương nơi dự kiến đặt trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực.

2. Tổ chức thực hiện

(1) Vụ Tổ chức cán bộ

- Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo lộ trình các công việc được nêu trong Đề án này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước hướng điều chỉnh cụ thể.

- Chủ trì thực hiện các công việc được giao.

- Định kỳ hàng năm báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả triển khai thực hiện Đề án.

(2) Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

- Lập dự toán kinh phí hàng năm phục vụ cho việc triển khai thực hiện Chiến lược.

- Liên hệ địa phương để đặt trụ sở cho các đơn vị được thành lập; liên hệ để thuê hoặc mượn trụ sở làm việc; sửa chữa trong trường hợp cần thiết, đảm bảo có trụ sở tạm thời trước khi Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định thành lập các đơn vị; phối hợp với lãnh đạo các đơn vị mới thành lập liên hệ xin cấp đất, lập đề án xây dựng trụ sở.

- Phối hợp với lãnh đạo các đơn vị mới thành lập mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho tổ chức và hoạt động.

(3) Các đơn vị trực thuộc khác

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, thực hiện các yêu cầu công việc có liên quan theo sự phân công của Đề án này; chuẩn bị kế hoạch dự phòng người thay thế khi có quyết định điều động, luân chuyển cán bộ thuộc đơn vị. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY
(Theo Đề án triển khai phát triển hệ thống tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020)

Năm thực hiện

TT

Nội dung công việc

Các công việc phải chuẩn bị

Trách nhiệm chỉ đạo

Trách nhiệm chủ trì

Trách nhiệm phối hợp

2011

1

Thành lập 04 KTNN khu vực

- Làm việc với địa phương nơi dự kiến đặt trụ sở (quý III/2010)

- Xây dựng Tờ trình UBTV QH (quý IV/2010)

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của 04 KTNN khu vực sau khi được thành lập

- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và địa bàn kiểm toán của các KTNN khu vực có liên quan

- Kế hoạch biên chế, tuyển dụng nhân sự (tuyển dụng và điều động luân chuyển)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

Tổng KTNN

Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Pháp chế

- Các KTNN khu vực có liên quan

- Văn phòng KTNN

 

2

Thành lập 01 KTNN chuyên ngành trên cơ sở tổ chức lại KTNN chuyên ngành I thành 02 chuyên ngành

- Xây dựng Tờ trình UBTV QH (quý IV/2010)

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của đơn vị mới được thành lập và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của KTNN chuyên ngành I (sau khi có Nghị quyết của UBTV QH)

- Kế hoạch biên chế, tuyển dụng nhân sự (tuyển dụng và điều động luân chuyển)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

Tổng KTNN

Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Pháp chế

- KTNN chuyên ngành I

- Văn phòng KTNN

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

1

Thành lập Thanh tra KTNN

- Xây dựng Tờ trình UBTV QH (quý III/2011)

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Thanh tra KTNN sau khi được thành lập

- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Pháp chế

- Kế hoạch biên chế, tuyển dụng nhân sự (tuyển dụng và điều động luân chuyển)

- Làm việc với Thanh tra Chính phủ để thống nhất bổ nhiệm Chánh Thanh tra

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

Tổng KTNN

Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng KTNN

 

2

Thành lập Thời báo Kiểm toán

- Xây dựng Đề án gửi xin ý kiến Bộ Văn hoá - Thông tin và Truyền thông (quý I/2011)

- Xây dựng Tờ trình UBTV QH (quý II/2012)

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Thời báo Kiểm toán sau khi được thành lập

- Kế hoạch biên chế, tuyển dụng nhân sự (tuyển dụng và điều động luân chuyển)

- Xin ý kiến Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hoá - Thông tin và Truyền thông để thống nhất bổ nhiệm Tổng biên tập

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

Tổng KTNN

Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Pháp chế

- Tạp chí Kiểm toán

- Văn phòng KTNN

 

2013

1

Thành lập 01 KTNN chuyên ngành trên cơ sở tổ chức lại KTNN chuyên ngành II và III thành 03 chuyên ngành

- Xây dựng Tờ trình UBTV QH (quý III/2012)

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của đơn vị mới được thành lập và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của KTNN chuyên ngành II và III

- Kế hoạch biên chế, tuyển dụng nhân sự (tuyển dụng và điều động luân chuyển)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

Tổng KTNN

Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Pháp chế

- KTNN chuyên ngành II và III

- VP KTNN

 

2

Thành lập Vụ Tài chính

- Xây dựng Tờ trình UBTV QH (quý III/2012)

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Vụ Tài chính sau khi được thành lập

- Kế hoạch biên chế, tuyển dụng nhân sự (tuyển dụng và điều động luân chuyển)

- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng KTNN

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

Tổng KTNN

Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng KTNN

 

3

Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng

- Xây dựng Tờ trình UBTV QH (quý III/2012)

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng sau khi được thành lập

- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng KTNN

- Kế hoạch biên chế, tuyển dụng nhân sự (tuyển dụng và điều động luân chuyển)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

Tổng KTNN

Vụ Tổ chức

cán bộ

- Vụ Pháp

chế

- Văn phòng KTNN

2014

1

Chia tách Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng cán bộ thành 02 đơn vị: Trường Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kiểm toán và Viện Nghiên cứu Khoa học kiểm toán

- Xây dựng Đề án gửi xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thành lập Trường Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kiểm toán và Đề án gửi xin ý kiến Bộ Khoa học - Công nghệ trong việc thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học kiểm toán (quý II/2013)

- Xây dựng Tờ trình UBTV QH (quý III/2013)

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Trường Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kiểm toán và Viện Nghiên cứu Khoa học kiểm toán sau khi được thành lập

- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của một số đơn vị có liên quan

- Kế hoạch biên chế, tuyển dụng nhân sự (tuyển dụng và điều động luân chuyển)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

 

Tổng KTNN

Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm KH và BDCB

- Văn phòng KTNN

 

2

Thành lập Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Thư viện

- Xây dựng Tờ trình UBTV QH (quý III/2013)

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Thư viện sau khi được thành lập

- Kế hoạch biên chế, dự kiến nhân sự (phương án tuyển dụng và phương án điều động luân chuyển)

- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của một số đơn vị có liên quan

- Kế hoạch biên chế, tuyển dụng nhân sự (tuyển dụng và điều động luân chuyển)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

Tổng KTNN

Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm KH và BDCB

- Văn phòng KTNN

 

2016

1

Thành lập 02 KTNN khu vực

- Làm việc với địa phương nơi dự kiến đặt trụ sở (quý II/2015)

- Xây dựng Tờ trình UBTV QH (quý III/2015)

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của 02 KTNN khu vực sau khi được thành lập

- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và địa bàn kiểm toán của các KTNN khu vực có liên quan

- Kế hoạch biên chế, tuyển dụng nhân sự (tuyển dụng và điều động luân chuyển)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

Tổng KTNN

Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Pháp chế

- Các KTNN khu vực có liên quan

- Văn phòng KTNN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1185/QD-KTNN, QUYET DINH 1185 2010, KIEM TOAN NHA NUOC, HE THONG TO CHUC, CHIEN LUOC PHAT TRIEN, KE TOAN - KIEM TOAN