14/03/1979 | 4965 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*******

Số: 115-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1979

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HUYỆN PHÚ KHƯƠNG TỈNH TÂY NINH THÀNH HUYỆN HÒA THÀNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban tổ chức của Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay phê chuẩn việc đổi tên huyện Phú Khương thuộc tỉnh Tây Ninh thành huyện Hòa Thành.

Điều 2: Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Tây Ninh và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 115-CP, QUYET DINH 115-CP 1979, HOI DONG CHINH PHU, DOI TEN HUYEN, HUYEN HOA THANH, TINH TAY NINH, HUYEN PHU KHUONG, BO MAY HANH CHINH