19/02/1983 | 4629 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 11-HĐBT NGÀY 19-2-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Phân vạch địa giới một số xã của huyện Tam Nông và huyện Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Huyện Tam Nông:

a) Chia xã Tân Phú thành hai xã lấy tên là xã Tân Phú và xã Tân Mỹ.

...................

...................... (1)

b) Chia xã Tân Thạnh thành hai xã lấy tên là xã Tân Thạnh và xã Phú Lợi.

..................

.......................... (1)

c) Chia xã Tân Huề thành hai xã lấy tên là xã Tân Huề và xã Tân Hoà

..................

........................ (1)

d) Chia xã Phú Thành thành hai xã lấy tên là xã Phú Thành và xã Phú Thọ.

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .(1)

đ) Chia xã An Long thành ba xã lấy tên là xã An Long, xã An Hoà và xã Phú Ninh.

..................

......................... (1)

2. Huyện Hồng Ngự:

Chia xã Phú Thuận thành hai xã lấy tên là xã Phú Thuận và xã Phú Trung.

..................

.................. (1)

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của từng xã

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 11-HDBT, QUYET DINH 11-HDBT 1983, HOI DONG BO TRUONG, TINH DONG THAP, PHAN VACH DIA GIOI XA, BO MAY HANH CHINH