08/04/1985 | 3403 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109-HĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 109-HĐBT NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 1985 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH BẮC THÁI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phân vạch, điều chỉnh địa giới một số xã, phường, thị trấn của các huyện Chợ Đồn, Na Rì, Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Bắc Thái như sau:

1. Huyện Chợ Đồn:

- Tách phố Bằng Lũng gồm 1853 hécta của xã Ngọc Phái để thành lập thị trấn Bằng Lũng (thị trấn huyện lỵ huyện Chợ Đồn).

Địa giới thị trấn Bằng Lũng ở phía đông giáp xã Phương Viên; phía tây giáp xã Bằng Lãng; phía nam giáp xã Đại Sao; phái bắc giáp xã Ngọc Phái.

2. Huyện Na Rì:

Tách phố Yên Lạc gồm 350 hécta của xã Lương Hạ để thành lập thị trấn Yên Lạc (thị trấn huyện lỵ huyện Na Rì).

Địa giới thị trấn Yên Lạc ở phía đông giáp xã Kim Lư; phía tây và phía bắc giáp xã Lương Hạ; phía nam giáp xã Nam Sơn.

3. Huyện Võ Nhai:

Sáp nhập 4 xóm Đồng Song, Cây Thị, Làng Giai và Khuôn Vạc thuộc xã Quang Sơn vào xã La Hiên.

Địa giới xã La Hiên ở phía đông giáp các xã Lân Thưọng và Liên Minh; phía tây giáp xã Quang Sơn; phía nam giáp xã Văn Án thuộc huyện Đồng Hỷ; phía bắc giáp xã Cúc Đường.

4. Thành phố Thái Nguyên:

a) Tách các xóm Na Ranh, Lăng Cả, Tân Dược, Hồng Phong, Phúc Tiến, Phúc Thái và Tân Lập gồm 704 hécta thuộc xã Thịnh Đán để thành lập đơn vị hành chính mới lấy tên là phường Tân Thịnh.

Địa giới phường Tân Thịnh ở phía đông giáp phường Đồng Quang và phường Phú Xá; phía tây và phía nam giáp xã Thịnh Đán; phía bắc giáp xã Phúc Hà và xã Thịnh Đán.

b) Giải thể 3 xã Đồng Quang, Cam Giá và Gia Sàng để thành lập 3 phường Đồng Quang, Cam Giá, Gia Sàng.

Sau khi phân vạch địa giới, thành phố Thái Nguyên có 13 phường Tân Long, Hoàng Văn Thụ, Tân Thịnh, Phan Đình Phùng, Phú Xá, Tân Thành, Trung Thành, Quán Triều, Trung Vương, Hương Sơn, Đồng Quang, Cam Giá, Gia Sàng và 10 xã Túc Duyên, Phúc Hà, Phúc Trìu, Tân Cương, Quang Vinh, Lương Sơn, Phúc Xuân, Tích Lương, Thịnh Đức và Thịnh Đán.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 109-HDBT, QUYET DINH 109-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI XA, PHAN VACH DIA GIOI PHUONG, PHAN VACH DIA GIOI THI TRAN, DIEU CHINH DIA GIOI XA, DIEU CHINH DIA GIOI THI TRAN, DIEU CHINH DIA GIOI PHUONG, TINH BAC THAI, BO MAY HANH CHINH