30/06/2010 | 2276 Lượt xem |

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1070/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỤC 7 CỦA ĐLVN 54 : 2009 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 919/QĐ-TĐC NGÀY 26/6/2009 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Quyết định 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BKHCNMT ngày 17/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành Quy trình kiểm định phương tiện đo;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Đo lường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mục 7 của ĐLVN 54: 2009 “áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo – Quy trình kiểm định” ban hành theo Quyết định số 919/QĐ-TĐC ngày 26/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam như sau:

“7 Chu kỳ kiểm định

Chu kỳ kiểm định đối với áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo dùng để kiểm tra các áp kế công tác là: 01 năm.”

Điều 2. Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường các cấp có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đúng quy định của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Các Chi cục TĐC tỉnh, thành phố
- Các Tổ chức kiểm định áp kế;
- Trung tâm Thông tin TĐC;
- ĐLVN;
- Tạp chí TĐC;
- Thanh tra Tổng cục;
- Lưu: VT, ĐL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1070/QD-TDC, QUYET DINH 1070 2010, TONG CUC TIEU CHUAN DO LUONG C, SUA DOI, VAN BAN KY THUAT DO LUONG VIET NAM