08/08/1984 | 3764 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104-HĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 104-HĐBT NGÀY 8-8-1984 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HUYỆN LỴ MƯỜNG XÉN THUỘC HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ TĨNH.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Tách 100 hécta đất thuộc xã Tà Cạ để thành lập thị trấn huyện lỵ Mường Xén thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Qyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 104-HDBT, QUYET DINH 104-HDBT 1984, HOI DONG BO TRUONG, THANH LAP THI TRAN, HUYEN KY SON, THANH LAP HUYEN, TINH NGHE TINH, HUYEN MUONG XEN, BO MAY HANH CHINH