08/12/2011 | 6700 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC MỚI CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Công văn số 1877/TTg-KTN ngày 20/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-BXD ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng thường trực - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng - Phó trưởng Ban;

3. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng - Phó trưởng Ban;

4. Ông Lê Anh Dũng, Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên;

5. Ông Trần Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Ủy viên;

6. Ông Ngô Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên;

7. Ông Trần Ngọc Thiện, Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Ủy viên;

8. Ông Vương Anh Dũng, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, quy hoạch xây dựng - Ủy viên;

9. Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đơn vị chủ đầu tư Dự án - Ủy viên.

Tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu thực hiện Dự án, cơ cấu và thành phần Ban Chỉ đạo có thể thay đổi cho phù hợp. Việc thay đổi cơ cấu và thành phần Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Chỉ đạo việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng.

2. Chỉ đạo việc đề xuất các cơ chế và giải pháp đặc thù trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án, báo cáo để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền.

3. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện Dự án; quyết định các biện pháp xử lý vướng mắc, phát sinh trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án.

4. Chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức, các chuyên gia trong nước và nước ngoài để chuẩn bị và thực hiện Dự án.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Điều 3. Cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định ban hành.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể thành lập Tổ công tác hoặc trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Xây dựng và đơn vị chủ đầu tư Dự án để giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được trích từ nguồn kinh phí quản lý Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Các văn bản của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban hoặc Phó trưởng Ban ký sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng; các văn bản của Ban Chỉ đạo do Ủy viên là Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ký sử dụng con dấu của Ban Quản lý dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1035/QD-BXD, QUYET DINH 1035 2011, BO XAY DUNG, THANH LAP BAN CHI DAO, XAY DUNG TRU SO LAM VIEC, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI