13/03/1979 | 5111 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 102-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỂ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ PHƯỜNG THUỘC TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính của một số xã và phường thuộc các huyện A Lưới, Hương Điền, Bố Trạch, Quảng Trạch, Bến Hải và thành phố Huế thuộc tỉnh Bình Trị Thiên như sau:

- Huyện A Lưới:

1. Thành lập ở vùng kinh tế mới Sơn Thủy một xã mới lấy tên là xã Sơn Thủy;

2. Thành lập ở vùng kinh tế mới Phú Vinh một xã mới lấy tên là xã Phú Vinh.

- Huyện Hương Điền:

Thành lập ở vùng kinh tế mới Bình Điền, Khe Điêng một xã mới lấy tên là xã Hương Bình.

- Huyện Bố Trạch:

Thành lập ở vùng kinh tế mới Phú Định một xã mới lấy tên là xã Phú Định.

- Huyện Quảng Trạch:

Hợp nhất xã Cao Hóa và Quảng Hóa thành một xã lấy tên là xã Cao Quảng.

- Huyện Bến Hải:

1. Sáp nhập thôn Xuân Mỹ và thôn Bạch Lộc của xã Trung Tân vào xã Trung Hải.

2. Sáp nhập thôn Thủy Khê và thôn Cẩn Phổ của xã Trung Tân vào xã Gio Mỹ

- Thành phố Huế:

Giải thể phường Phú An, dân và đất của của phường này giao cho phường Phú Cát quản lý.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 102-CP, QUYET DINH 102-CP, HOI DONG CHINH PHU, PHAN VACH DIA GIOI XA, PHAN VACH DIA GIOI PHUONG, TINH BINH TRI THIEN, BO MAY HANH CHINH