08/08/2007 | 3358 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1017/QĐ-TTg

Hà nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN TRỌNG HỶ GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;

Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2242/TTr-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ông Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao, nay giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Trọng Hỷ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ TCCB,

  VX, KTTH, Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H

 

 THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1017/QD-TTG, QUYET DINH 1017 2007, THU TUONG CHINH PHU, GIU CHUC THU TRUONG, BO VAN HOA THE THAO DU LICH, BO MAY HANH CHINH