30/09/1981 | 4158 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100-HĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 100 - HĐBT NGÀY 30-9-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Khánh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân vạch địa giới của một số xã và thị trấn của huyện Đồng Xuân, Tuy An, Vạn Ninh, Ninh Hoà, Diên Khánh, Cam Ranh, Tuy Hoà và thị xã Tuy Hoà thuộc tỉnh Phú Khánh như sau:

1. Huyện Đồng Xuân:

a. Chia xã Xuân Lộc thành ba xã lấy tên là xã Xuân Lộc, xã Xuân Bình và xã Xuân Hải (1).

b. Chia xã Xuân Cảnh thành hai xã lấy tên là xã Xuân Cảnh và xã Xuân Hoà (1).

c. Chia xã Xuân Thọ thành hai xã lấy tên là xã Xuân Thọ I và xã Xuân Thọ II (1).

d. Chia xã Xuân Sơn thành hai xã lấy tên là xã Xuân Sơn Bắc và xã Xuân Sơn Nam (1).

e. Chia xã Xuân Quang thành ba xã lấy tên là xã Xuân Quang I, xã Xuân Quang II và xã Xuân Quang III (1).

g. Thành lập xã Xuân Phương gồm có các thôn Lê Uyên, Trung Trinh của thị trấn Sông Cầu và các thôn Dân Phú I, Dân Phú II, Phú Mỹ của xã Xuân Thịnh (1).

2. Huyện Tuy An:

a. Thành lập xã An Cư gồm có các thôn Phú Tân, Phú Lương và Tân Long của thị trấn Chí Thạnh (1).

b. Chia xã Anh Ninh thành hai xã lấy tên là xã An Ninh Đông và An Ninh Tây (1).

c. Chia xã An Chấn thành hai xã lấy tên là xã An Chấn và xã An Phú (1).

3. Huyện Vạn Ninh:

Chia xã Vạn Phước thành hai xã lấy tên là xã Vạn Phước và xã Vạn Thọ (1).

4. Huyện Ninh Hoà:

a. Chia xã Ninh Diêm thành hai xã lấy tên là xã Ninh Diêm và xã Ninh Thuỷ (1).

b. Chia xã Ninh Phước thành hai xã lấy tên là xã Ninh Phước và xã Ninh Vân (1).

5. Huyện Diên Khánh:

a. Thành lập thị trấn Diên Khánh gồm có xã Diên Thuỷ và một phần đất của các xã Diên Tràn, Diên Thanh, Diên An, Diên Sơn và Diên Điền (1).

b. Chia xã Suối Cát thành hai xã lấy tên là xã Suối Cát và xã Suối Tân (1).

6. Huyện Cam Ranh:

a. Chia xã Cam Thành thành hai xã lấy tên là xã Cam Thành Bắc và xã Cam Thành Nam (1).

b. Tách thôn Hoà Do 7 của xã Cam Phúc để sáp nhập vào xã Cam Thành Nam cùng huyện.

c. Chia xã Cam Phúc thành hai xã lấy tên là xã Cam Phúc Bắc và Cam Phúc Nam (1).

7. Huyện Tuy Hoà:

a. Chia xã Hoà Bình thành hai xã lấy tên là xã Hoà Bình I và xã Hoà Bình II (1).

b. Chia xã Hoà Mỹ thành hai xã lấy tên là xã Hoà Mỹ Đông và xã Hoà Mỹ Tây (1).

c. Chia xã Hoà Tân thành hai xã lấy tên là xã Hoà Tân Đông và xã Hoà Tân Tây (1).

d. Chia xã Hoà Hiệp thành ba xã lấy tên là xã Hoà Hiệp Bắc, xã Hoà Hiệp Trung và xã Hoà Hiệp Nam (1).

e. Thành lập xã Hoà Tâm gồm có thôn Phước Giang của xã Hoà Xuân (1).

8. Thị xã Tuy Hoà:

a. Chia xã Bình Kiến thành hai xã lấy tên là xã Bình Kiến và xã Hoà Kiến (1).

b. Chia xã Hoà Định thành hai xã lấy tên là xã Hoà Định Đông và xã Hoà Định Tây (1).

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các xã, thị trấn.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 100-HDBT, QUYET DINH 100-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI XA, TINH PHU KHANH, BO MAY HANH CHINH