27/07/2009 | 1536 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/2009/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG NỘI THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TRÀ VINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năn 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Trà Vinh tại Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009 về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường nội thị trên địa bàn thị xã Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường nội thị trên địa bàn thị xã Trà Vinh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Trà Vinh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG NỘI THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08 /2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Trà Vinh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài trong việc quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường nội thị trên địa bàn thị xã Trà Vinh.

2. Những nội dung về quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường không nêu trong quy định này được áp dụng theo các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường

1. Vỉa hè, lòng đường là bộ phận của hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở hữu của Nhà nước phải được quản lý chặt chẽ theo đúng quy hoạch, chỉ giới, mốc giới; các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi vỉa hè, lòng đường bao gồm: các công trình cấp nước, thoát nước, điện lực, chiếu sáng, thông tin, môi trường và các công trình khác.

2. Mọi tổ chức, cá nhân trong trường hợp có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè đều phải xin phép cơ quan có thẩm quyền và phải nộp phí sử dụng vỉa hè theo quy định.

3. Lòng đường là bộ phận của đường đô thị do Nhà nước thống nhất quản lý, được sử dụng cho các phương tiện tham gia hoạt động giao thông. Khi sử dụng tạm lòng đường vào các mục đích khác phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đồng thời phải đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

4. Những hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường bị xử phạt theo Pháp luật về hành chính; trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tuỳ theo tính chất và mức độ bị xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự.

5. Khi Nhà nước có yêu cầu cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường phố hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật khác thì sau khi có thông báo 10 ngày của chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân đang sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường phải di dời, trả lại mặt bằng và không được bồi thường.

6. Tổ chức, cá nhân sử dụng vỉa hè trước mặt tiền nhà của cá nhân, tổ chức khác phải được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó và được sự cho phép của UBND phường.

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm.

1. Để vật liệu phế thải, đặt bục bệ trái phép, vật chướng ngại trên vỉa hè, lòng đường;

2. Buộc súc vật vào hàng cây trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào cọc tiêu, biển báo, rào chắn, các công trình phụ trợ khác.

3. Đổ nước hoặc để nước bẩn chảy ra vỉa hè, lòng đường, đổ chất lỏng độc hại, nước thải chứa hóa chất, các chất không hòa tan, hôi thối, dầu mỡ và đun nấu, đốt rác trên vỉa hè, lòng đường; vứt rác, xác súc vật chết, đồ bẩn, các phế liệu, phóng uế, thả súc vật gây chướng ngại trên vỉa hè, lòng đường.

4. Đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên vỉa hè, lòng đường;

5. Chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, làm mái che, các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đường phố và che khuất biển báo, biển hướng dẫn giao thông;

6. Trộn vữa ximăng, bê tông trực tiếp trên vỉa hè, lòng đường; tự ý đào mặt đường để thi công công trình cấp, thoát nước và các công trình ngầm khác.

7. Chiếm dụng vỉa hè, lòng đường: làm bãi đậu xe, trông giữ xe, rửa xe, sửa chữa xe; làm mặt bằng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa; đặt sạp hàng để kinh doanh; buôn bán vật liệu xây dựng, trưng bày bàn ghế ra lề đường ngoài phạm vi cho phép;

Chương II

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quản lý việc sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để dừng xe, đỗ xe.

1. Việc sử dụng tạm thời lòng đường trên các tuyến đường nội thị trong địa bàn thị xã Trà Vinh để dừng xe, đỗ xe ô tô được thực hiện theo quyết định này (ban hành kèm theo quyết định này danh mục các tuyến đường được phép và không được phép dừng xe, đỗ xe ô tô).

2. Xe máy, xe đạp khi dừng xe phải cho xe dừng sát theo lề đường bên phải và không gây trở ngại, nguy hiểm cho giao thông; xe máy, xe đạp khi đậu xe để giải quyết việc riêng thì phải đậu xe trên vỉa hè, quay đầu xe vào trong.

Điều 5. Quản lý việc sử dụng tạm thời vỉa hè để kinh doanh buôn bán

1. Việc sử dụng tạm thời vỉa hè trên các tuyến đường nội thị trong địa bàn thị xã Trà Vinh để buôn bán thực hiện theo quyết định này (ban hành kèm theo quyết định này danh mục các tuyến đường được phép và không được phép buôn bán trên vỉa hè).

2. Tổ chức, cá nhân có giấy phép đăng ký kinh doanh, hoặc có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè vào việc buôn bán phải xin phép UBND phường nơi mua bán.

3. Thời gian giải quyết cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường: tối đa không quá 3 (ba) ngày, kể từ ngày nhận được đơn (không tính ngày lễ, ngày nghỉ ...). Trường hợp không giải quyết được phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho người có nhu cầu cấp phép.

Điều 6. Quản lý việc sử dụng tạm thời vỉa hè để trung chuyển vật liệu phục vụ thi công, xây dựng công trình

Việc sử dụng tạm thời vỉa hè trên các tuyến đường nội thị trong địa bàn thị xã Trà Vinh để trung chuyển vật liệu phục vụ thi công, xây dựng công trình được thực hiện theo quyết định này (ban hành kèm theo quyết định này danh mục các tuyến đường được phép và không được phép tạm thời sử dụng vỉa hè để trung chuyển vật liệu phục vụ thi công, xây dựng công trình).

Điều 7. Quản lý việc sử dụng tạm thời vỉa hè để phục vụ việc cưới, việc tang

1. Khi các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng vỉa hè phục vụ việc cưới, việc tang, đại diện gia đình báo cáo UBND phường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè. Việc sử dụng tạm thời vỉa hè phải thực hiện đúng theo quy định này.

2. UBND phường chịu trách nhiệm kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc sử dụng vỉa hè theo quy định.

Điều 8. Quản lý đào, lấp vỉa hè, lòng đường để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào, lắp vỉa hè, lòng đường để xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật, phải được UBND thị xã cấp phép và thực hiện theo các quy định hiện hành về bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các nội dung ghi trong giấy phép.

2. Tổ chức, cá nhân đào, lắp vỉa hè, lòng đường phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người, phương tiện tham gia giao thông.

3. Khi cá nhân, đơn vị được UBND thị xã Trà Vinh cấp giấy phép đào, lắp vỉa hè, lòng đường, phải thông báo cho phường nơi sẽ xây dựng về thời gian thực hiện để giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Điều 9. Quản lý việc xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên vỉa hè

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng, lắp đặt các hạng mục công trình nổi, như: hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình phục vụ công cộng, phải được UBND thị xã cấp phép.

2. Tổ chức, cá nhân khi xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên vỉa hè, lề đường phải thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép và các quyết định về đảm bảo an toàn trật tự giao thông đô thị, vệ sinh môi trường. Không được lắp đặt, xây dựng bục, bệ dắt xe, bậc tam cấp gây ảnh hưởng đến hoạt động của phương tiện giao thông và người đi bộ trên vỉa hè, lòng đường làm mất mỹ quan đô thị.

3. Tổ chức, cá nhân khi lắp đặt mới, thay thế đường dây điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng ở những tuyến phố, khu vực mà UBND tỉnh thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phải bố trí đi ngầm dưới vỉa hè, lòng đường.

Điều 10. Quản lý việc lắp đặt kiốt, mái che trên vỉa hè

1. Việc lắp đặt tạm thời kiốt trên vỉa hè để phục vụ các hoạt động du lịch, bưu chính viễn thông phải theo đúng thiết kế mẫu, bảo đảm mỹ quan và được UBND thị xã cấp phép.

2. Tổ chức, cá nhân lắp đặt mái che mưa, che nắng phải thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Xây dựng về thiết kế, bảo đảm mỹ quan đô thị không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Điều 11. Quản lý việc lắp đặt biển báo hiệu giao thông trên vỉa hè

1. UBND thị xã Trà Vinh chịu trách nhiệm quản lý việc lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn giao thông, bảo đảm đúng vị trí, đúng quy định của Điều lệ báo hiệu đường bộ.

2. Tổ chức, cá nhân khi được cấp giấy phép lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên vỉa hè, lề đường, dải phân cách, phải thực hiện đúng các nội dung, kích thước, màu sắc, vật liệu được quy định trong giấy phép và các quy phạm pháp luật.

Điều 12. Quản lý việc vệ sinh trên vỉa hè, lòng đường

1. Tổ chức, đơn vị, hộ gia đình có trách nhiệm giữ gìn, bảo đảm vệ sinh vỉa hè, lòng đường và mỹ quan đô thị phía trước trụ sở cơ quan, đơn vị và nhà riêng, kịp thời ngăn chặn và thông báo UBND phường, xã và các cơ quan chức năng về những trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm làm ảnh hưởng vệ sinh vỉa hè, lòng đường, để có biện pháp xử lý.

2. Mọi hành vi vi phạm quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường, làm rơi vãi chất thải, nguyên liệu, vật liệu, đổ rác, phế thải ra vỉa hè, lòng đường phải được xử lý theo các quy định, Nghị định của Chính phủ và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đô thị và vệ sinh môi trường.

Điều 13. Quản lý cây xanh trên vỉa hè

1. Trên vỉa hè các tuyến đường phố, các dãy phân cách được bố trí trồng các loại cây xanh đô thị. UBND thị xã chịu trách nhiệm xác định vị trí, loại cây xanh tổ chức trồng và lập lý lịch quản lý, chăm sóc cắt tỉa; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về trồng và bảo vệ cây xanh trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Cấm tùy tiện trồng các loại cây tạp không có trong danh mục quy họach cần trồng; cấm tự ý chặt, hạ cây xanh, di dời, bẻ cành, cắt rể và các hành vi khác làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

3. Mọi vi phạm về trồng và bảo vệ cây xanh công cộng đều bị xử phạt theo quy định hiện hành. Trường hợp chặt, hủy hoại cây trồng lâu năm, cây cổ thụ có giá trị lịch sử, giá trị bảo vệ môi trường (được cơ quan Nhà nước quản lý) còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Đội kiểm tra trật tự đô thị xã kết hợp với UBND phường, xã tổ chức kiểm tra và xử phạt những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh.

1. Sở Giao thông - Vận tải: tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chỉ đạo quản lý và sử dụng toàn bộ vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thị xã theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, lập quy hoạch hệ thống giao thông nội thị trên địa bàn thị xã Trà Vinh.

2. Công an tỉnh: chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng của Sở Giao thông - Vận tải và UBND thị xã kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính: hướng dẫn UBND thị xã mức thu phí, lệ phí sử dụng vỉa hè, quản lý và sử dụng các khoản tiền phạt theo quy định của pháp luật.

4. Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Y tế: Quy định các điều kiện kinh doanh ăn uống trên vỉa hè đảm bảo an toàn vệ sinh, để UBND thị xã xem xét cấp giấy phép kinh doanh.

5. Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì kết hợp với các cơ quan báo, đài, Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân thị xã và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, các cơ quan đơn vị, tổ chức biết, thực hiện.

Điều 15. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân thị xã Trà Vinh.

1. Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nội dung của Quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn quản lý.

- Lập và thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, quản lý chất lượng lòng đường, vỉa hè và chịu trách nhiệm tổ chức đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

- Cấp các loại giấy phép: đào vỉa hè, đường để thi công công trình; xây dựng lắp đặt các công trình trên vỉa hè, lề đường; lắp đặt kiốt tạm thời trên vỉa hè; tạm thời sử dụng lòng đường để đỗ xe; tạm thời sử dụng vỉa hè để xe đạp, xe máy, ô tô, trung chuyển vật liệu xây dựng. Chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra sau cấp phép, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật trên địa bàn quản lý. Khi cấp phép phải gửi cho Sở Giao thông - Vận tải và các ngành có liên quan, UBND phường để cùng kiểm tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh xác định các điểm để xe đạp, xe máy, ô tô tạm thời trên vỉa hè, lòng đường thuộc địa bàn quản lý.

3. Chịu trách nhiệm kiểm tra và xử lý vi phạm về mức thu phí và quản lý phí theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm việc quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

5. UBND thị xã Trà Vinh có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng vỉa hè trên phạm vi toàn thị xã và chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng, sử dụng, duy tu đường phố và toàn bộ vỉa hè trên địa bàn.

Điều 16. Trách nhiệm của UBND phường.

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn tới các tổ dân phố, các hộ gia đình và tổ chức thực hiện Quy định này cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn.

2. Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thị xã theo Quy định này.

3. Cấp phép và quản lý cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè theo phân cấp và tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm sau khi cho phép theo quy định.

4. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đường đô thị trên địa bàn mình quản lý theo quy định của pháp luật;

5. Giám sát việc thực hiện giấy phép đào vỉa hè phục vụ xây dựng, lắp đặt các công trình ngầm;

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng cửa hàng, lắp đặt mái che mưa, che nắng; tổ chức dỡ bỏ cửa hàng, mái che mưa, che nắng không theo đúng quy định.

Điều 17. Tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân thị xã chịu trách nhiệm triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, đề xuất kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 08/2009/QD-UBND, QUYET DINH 08 2009, TINH TRA VINH, QUAN LY VA SU DUNG VIA HE, QUAN LY VA SU DUNG LONG DUONG, GIAO THONG - VAN TAI