13/01/2009 | 2153 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 05/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC  

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vụ, cục, văn phòng, thanh tra Bộ Y tế;
Căn cứ qui chế đăng ký thuốc ban hành kèm theo quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Căn cứ văn thư ngày 15/12/2008 của Công ty TNHH dược phẩm C.A.T – Công ty đăng ký và văn thư ngày 10/12/2008 của Công ty Bravo Heathcare Ltd India – nhà sản xuất về việc xin rút số đăng ký của thuốc viên nang đặt âm đạo Auginal SĐK: VN-2180-06, viên nang đặt âm đạo Valgisup SĐK: VN-2181-06; do nhà sản xuất không tiếp tục cung cấp các sản phẩm trên;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Rút số đăng ký của các thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được lưu hành trên thị trường Việt Nam:

1. Viên nang đặt âm đạo Auginal SĐK: VN-2180-06

2. Viên nang đặt âm đạo Valgisup SĐK: VN-2181-06;

Do Công ty Bravo Heathcare Ltd India-nhà sản xuất và công ty TNHH dược phẩm C.A.T đăng ký.

Điều 2. Thuốc viên nang đặt âm đạo Auginal SĐK: VN-2180-06, viên nang đặt âm đạo Valgisup SĐK: VN-2181-06 nhập về trước ngày ký Quyết định này được lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc cơ sở có thuốc nói tại Điều 1, Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TS. Nguyễn Quốc Triệu-BT (để b/c)
- TS. Cao Minh Quang- TT (để b/c)
- Thanh tra Bộ Y tế
- Vụ pháp chế - BYT
- Cục Quản lý khám, chữa bệnh – BYT
- VKNTTW, VKNT Tp.HCM
- Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Tổng công ty dược Việt Nam
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố
- Cơ sở có thuốc nói tại điều 1
- Cục Quân y – Bộ Quốc phòng
-  Cục Y tế - Bộ Công an
- Sở Y tế - Bộ GTVT
- Lưu VT, Các phòng trong Cục QLD

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường    

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 05/QD-QLD, QUYET DINH 05 2009, CUC QUAN LY DUOC, RUT SO DANG KY CUA THUOC, VN-2180-06, VN-2181-06, VIEN NANG DAT AM DAO AUGINAL, VIEN NANG DAT AM DAO VALGISUP, THE THAO - Y TE