29/09/2011 | 4413 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 973/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN TẠI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-BHXH ngày 17/5/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận kết quả trúng tuyển tại kỳ thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2011 đối với 1.263 thí sinh dự thi vào các đơn vị thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 63 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có danh sách thí sinh trúng tuyển theo từng cụm thi kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông báo cho thí sinh trúng tuyển tại kỳ thi tuyển viên chức năm 2011 và viên chức được xét tuyển đặc cách năm 2011 hoàn thiện hồ sơ, tiếp nhận và ký kết hợp đồng theo hướng dẫn tại Công văn số 3642/BHXH-TCCB ngày 6/9/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website BHXH; (thông báo thí sinh);
- Lưu: VT, TCCB (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 973/QD-BHXH, QUYET DINH 973 2011, BAO HIEM XA HOI VIET NAM, CONG NHAN KET QUA TRUNG TUYEN, THI TUYEN VIEN CHUC, NGANH BAO HIEM XA HOI VIET NAM, BAO HIEM, LAO DONG - TIEN LUONG