17/03/2014 | 3392 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 939/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Căn cứ Nghị định 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020; Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại hai Công văn số 163/UBND-VX ngày 10 tháng 01 năm 2012, số 6530/UBND-VX ngày 20 tháng 8 năm 2013; của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Công văn số 521/KHTC ngày 25 tháng 8 năm 2013 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa trên cơ sở Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hóa.

Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa có trụ sở tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có trách nhiệm chuẩn bị đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng; mở ngành, triển khai đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ phận “một cửa”;
- Lưu: VT, TCCB (5).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 939/QD-BGDDT, QUYET DINH 939 2014, BO GIAO DUC VA DAO TAO, THANH LAP TRUONG CAO DANG, THANH LAP TRUONG, TRUONG CAO DANG NONG LAM THANH HOA, GIAO DUC