19/05/1978 | 2092 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 92/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐÃ KIỂM KÊ TRƯNG MUA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Cải tạo Công thương nghiệp tư bản tư doanh thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay thành lập Hội đồng Giám định vật tư, thiết bị đã kiểm kê trưng mua trong đợt cải tạo tư sản thương nghiệp tiến hành từ ngày 23-3-1978, và cả các đợt trước nếu cần.

Điều 2. – Hội đồng Giám định vật tư, thiết bị có nhiệm vụ

a) Kiểm tra toàn bộ khối lượng vật tư, thiết bị Nhà nước đã kiểm kê, trưng mua từ ngày 23-3-1978 và cả các đợt trước nếu cần.

b) Xem xét, thẩm định và xác minh tổng giá trị các loại vật tư, thiết bị đã kiểm kê, trưng mua, cũng như trị giá các loại vật tư, thiết bị.

c) Nghiên cứu và đề xuất ý kiến cho Ủy ban Nhân dân thành phố về việc xử lý chung các loại vật tư, thiết bị; về việc cung ứng vật tư, thiết bị cho các yêu cầu cấp bách về sản xuất, xây dựng và củng cố quốc phòng một cách hợp lý nhất.

d) Phát hiện kịp thời và kiến nghị các biện pháp cần thiết nhằm chấn chỉnh các khâu yếu, các vấn đề tồn tại phải giải quyết ngay trong công tác trưng mua, quản lý vật tư, thiết bị của các ngành, các quận, huyện, các cơ quan được giao nhiệm vụ này.

Điều 3. – Thành phần Hội đồng Giám định vật tư, thiết bị gồm:

- Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Đồng chí Võ Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Chủ tịch Hội đồng,

- Đại diện Bộ Vật tư: Đồng chí Hòa, Thứ trường Bộ Vật tư; Phó Chủ tịch Hội đồng,

Các thành viên của Hội đồng:

- Đại diện Công ty Vật tư tổng hợp: Đồng chí Trần Có,

- Đại diện Ủy ban Khoa học thành phố: Đồng chí Phạm Minh Triều,

- Đại diện Sở Công nghiệp: Đồng chí Tư,

- Đại diện Sở Tài chánh: Một đồng chí Phó Giám đốc,

- Đại diện Sở Giao thông vận tải: Đồng chí Thanh,

- Đại diện Ủy ban Vật giá thành phố: Đồng chí Hạng,

- Đại diện Chi cục Thống kê: Đồng chí Lình.

- Đại diện Ủy ban Nhân dân Quận 1: Đồng chí Tư Bình,

- Đại diện Ủy ban Nhân dân Quận 5: Đồng chí Nghĩa,

- Đại diện Ủy ban Nhân dân Quận 6: Đồng chí Tư Sơn.

Điều 4. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các sở có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và các đồng chí có tên trên đây thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 92/QD-UB, QUYET DINH 92, THANH PHO HO CHI MINH, THANH LAP HOI DONG GIAM DINH, VAT TU THIET BI KIEM KE TRUNG MUA, BO MAY HANH CHINH, TAI CHINH NHA NUOC