25/06/2015 | 2841 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 13/4/2015 về việc đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Phong; Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Công thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Các Sở: Xây dựng, Nội vụ tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, Cục PTĐT.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 748/QD-BXD, QUYET DINH 748 2015, BO XAY DUNG, CONG NHAN DO THI LOAI IV, DO THI LOAI IV, CONG NHAN TIEU CHUAN DO THI LOAI IV, CONG NHAN THI TRAN PHU PHONG, THI TRAN PHU PHONG BINH DINH, XAY DUNG - DO THI