31/07/2012 | 3507 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ TAM ĐIỆP LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III TRỰC THUỘC TỈNH NINH BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 05/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thẩm định Đề án đề nghị công nhận Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ; KH & ĐT; QP;
TC; TN & MT; GTVT; VH-TT&DL;
NN & PTNT, CT;
- Các Sở: XD; Nội vụ tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, Cục PTĐT (3).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 708/QD-BXD, QUYET DINH 708 2012, BO XAY DUNG, CONG NHAN LA DO THI LOAI III, THI XA TAM DIEP, XAY DUNG - DO THI