06/06/1986 | 6366 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 68-HĐBT NGÀY 6-6-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐẠ HUOAI THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Chia huyện Đạ Huoai thành 3 huyện lấy tên là huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên.

a) Huyện Đạ Huoai có 2 thị trấn Madagui, Đạ Mâri và 7 xã Đạ Plơa, Đoàn Kết, Đạ Mâri, Hà Lâm, Madagui, Đạ Oai, Đạ Tồn với diện tích tự nhiên 58.270 hécta và 13.250 nhân khẩu.

Địa giới huyện Đạ Huoai ở phía Đông giáp huyện Bảo Lộc; phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai; phía Nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía Bắc giáp huyện Đạ Tẻh.

b) Huyện Đạ Tẻh có thị trấn Đạ Tẻh và 9 xã Đạ Kho, Triệu Hải, Quảng Trị, Hà Đông, Mỹ Đức, Quốc Oai, An Nhơn, Đạ Lây, Hương Lâm với diện tích tự nhiên 47.330 hécta và 23.814 nhân khẩu.

Địa giới huyện Đạ Tẻh ở phía Đông giáp huyện Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai; phía Tây giáp huyện Cát Tiên; phía Nam giáp huyện Đạ Huoai; phía Bắc giáp huyện Bảo Lộc.

c) Huyện Cát Tiên có thị trấn Đồng Nai và 10 xã Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Mỹ lâm, Phù Mỹ, Đức Phổ, Nam Ninh, Gia Viễn, Tiên Hoàng, Phước Cát 1, Phước Cát 2 với diện tích tự nhiên 35.900 hécta và 24.700 nhân khẩu.

Địa giới huyện Cát Tiên ở phía Đông giáp huyện Đạ Tẻh; phía Tây và phía Nam giáp tỉnh Đồng Nai; phía Bắc giáp tỉnh Sông Bé.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 68-HDBT, QUYET DINH 68-HDBT 1986, HOI DONG BO TRUONG, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH HUYEN, TINH LAM DONG, HUYEN DA HUOAI, BO MAY HANH CHINH