08/12/2009 | 4182 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3993/2009/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẬP ĐƠN GIÁ CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc ban hành quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
Xét đề nghị của Xây dựng tại Tờ trình số 1760/TTr-SXD ngày 01/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các tập đơn giá về chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này gồm:

- Tập đơn giá duy trì cây xanh đô thị.

- Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

- Tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Tập đơn giá thu gom, vận chuyển, chôn lấp và xử lý rác thải đô thị.

Điều 2. Các Tập đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để các cơ quan chức năng, các tổ chức, cơ quan được giao quản lý vốn ngân sách nhà nước cho công tác dịch vụ công ích đô thị, các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh thực hiện các công việc: lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quản lý các chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn theo đúng quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc ban hành quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Điều 3. Đối với những công việc không có trong đơn giá hoặc những công việc có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện tại địa phương khác với quy định trong các tập đơn giá ban hành kèm theo quyết định này, thực hiện theo Mục 2, Phần IV, quy định kèm theo Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc ban hành quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Các tổ chức, cơ quan được giao quản lý vốn ngân sách nhà nước cho công tác dịch vụ công ích đô thị; các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác dịch vụ công ích đô thị; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4 (thực hiện);
- V0, V2, XD2, TM2, MT;
- Lưu: VT, XD2.
 XD2(60)-QĐ385-12

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3993/2009/QD-UBND, QUYET DINH 3993, TINH QUANG NINH, TAP DON GIA, CHI PHI DICH VU CONG ICH DO THI, DUY TRI CAY XANH DO THI, DUY TRI HE THONG THOAT NUOC DO THI, THU GOM VAN CHUYEN RAC THAI DO THI, XAY DUNG - DO THI