06/08/2013 | 3811 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/2008/QĐ-UBND NGÀY 17/11/2008, QUYẾT ĐỊNH SỐ 114/2009/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 113/2009/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 675/SXD-KT&VLXD ngày 30 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Bãi bỏ Quyết định số 118/2008/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định 118/2008/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh do căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành.

2. Bãi bỏ Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UB MTTQ và các đoàn thể nhân dân;
- TAND, VKSND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- LĐVP, NC, TH-CB, TT lưu trữ các CV;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 378/QD-UBND, QUYET DINH 378, TINH BAC GIANG, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI, TAI NGUYEN - MOI TRUONG