14/11/2008 | 1994 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3475/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG, CHI PHÍ LẬP BVTC GÓI THẦU PK1 (KM 0+000 - KM 26+900) DỰ ÁN XÂY DỰNG QL3 MỚI ĐOẠN HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN (GIAI ĐOẠN 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-BGTVT ngày 16/3/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đầu tư Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1);
Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-BGTVT ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1);
Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc duyệt thiết kế kỹ thuật gói thầu PK1 - Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1);
Quyết định số 1252/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Dự toán gói thầu PK1, đoạn Hà Nội Sóc Sơn, Dự án xây dựng QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;
Căn cứ văn bản số 6240/BGTVT-QLXD ngày 21/8/2008 của Bộ GTVT về việc xử lý tình huống đấu thầu gói thầu PK1- Dự án xây dựng QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;
Căn cứ Văn bản số 868/VKT2 ngày 27/10/2008 của Viện Kinh tế xây dựng về việc góp ý kiến việc lập dự toán điều chỉnh gói thầu PK1-Dự án xây dựng QL3 mới;
Xét tờ trình số 405/PID5 ngày 10/9/2008 của Ban QLCDA 18 về việc trình duyệt dự toán chi phí xây dựng gói thầu PK1 - Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1) kèm theo hồ sơ Dự toán do Tư vấn thiết kế lập tháng 9/2008.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Báo cáo kết quả thẩm định số 1500/CQLXD-TĐ1 ngày 13 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng, chi phí lập bản vẽ thi công gói thầu PK1 (Km0 - Km26+900), Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1) với giá trị là: 3.662.778.955.494 đồng

(Ba nghìn sáu trăm sáu mươi hai tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm năm mươi lăm nghìn, bốn trăm chín mươi tư đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 2.895.477.435.173 đồng;

+ Dự phòng 15%: 434.321.615.276 đồng;

+ Thuế giá trị gia tăng 10%: 332.979.905.045 đồng.

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2.

- Giá trị dự toán xây dựng công trình gói thầu PK1 được duyệt trên cơ sở khối lượng, biện pháp thi công được duyệt tại Quyết định số 1252/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2008 của Bộ GTVT, giá vật liệu áp dụng công bố giá tại thời điểm tháng 7/2008.

- Giá trị dự toán duyệt tại Quyết định này thay thế giá trị dự toán đã duyệt tại Quyết định số 1252/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2008 của Bộ GTVT.

- Ban QLDA2 rà soát tính toán, triển khai các bước tiếp theo quy định và có biện pháp điều chỉnh phù hợp với thực tế thi công.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính; Tổng Giám đốc Ban QLDA 2 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 3;
Bộ trưởng (để b/c);
Kho bạc NNTW;
Tư vấn QL3(Ban QLDA2 sao gửi);
Lưu: VT, Cục QLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3475/QD-BGTVT, QUYET DINH 3475 2008, BO GIAO THONG VAN TAI, DIEU CHINH DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH, CHI PHI LAP BAN VE THI CONG, DU AN XAY DUNG QL3, DOAN HA NOI - THAI NGUYEN, XAY DUNG - DO THI, GIAO THONG - VAN TAI