17/11/2010 | 1104 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3327/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020; Kế hoạch số 434/KH-BCĐXDNTM ngày 20/9/2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TU ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2010 - 2020 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh – Phó Trưởng ban;

4. Ông Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Duy Nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

6. Ông Phan Cao Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Ủy viên;

7. Ông Đặng Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng – Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Đình Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Ủy viên;

9. Ông Phan Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Ủy viên Thư ký.

Điều 2. Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối, xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chương trình;

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các thành viên có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo TW xây dựng NTM;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục KTHT và PTNT – Bộ Nông nghiệp PTNT;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Thành viên BCĐ Chương trình XD NTM tỉnh;
- Chánh, Phó VP. UBND tỉnh;
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Các Tổ CV.VPUB;
- Trung tâm Công báo Tin học;
- Lưu: VT, NL1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3327/QD-UBND, QUYET DINH 3327, TINH HA TINH, XAY DUNG NONG THON MOI, THUONG TRUC BAN CHI DAO, CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA, BO MAY HANH CHINH, VAN HOA - XA HOI