13/08/2013 | 4043 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2946/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg NGÀY 12/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐƯA NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO GIẢNG DẠY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2013-2014

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ công tác giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được phân công trong Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở GD&ĐT từ năm học 2013-2014, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ, Tổ trưởng;

2. Ông Bùi Hồng Quang - P. Vụ trưởng, Vụ KHTC, ủy viên;

3. Ông Nguyễn Trọng Hoàn - P. Vụ trưởng, Vụ GDTrH, ủy viên;

4. Bà Đồng Thị Diện - P. Vụ trưởng, Vụ GDCN, ủy viên;

5. Ông Đặng Quang Việt - P. Vụ trưởng, Vụ GDĐH, ủy viên;

6. Ông Nguyễn Vũ Quốc Hưng - P. Cục trưởng, Cục CNTT, ủy viên;

7. Ông Nguyễn Đức Cường - P. Vụ trưởng, Vụ Pháp Chế, ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Tùng - P. Tổng Biên tập NXBGDVN, ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Phương - TP TTr HC-PCTN, Thanh tra Bộ, ủy viên thường trực.

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai các công việc sau:

a) Rà soát, hoàn thiện và tổ chức phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy dùng cho các cơ sở GD&ĐT    thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ; hướng dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy trong kế hoạch đổi mới chương trình, tài liệu, sách giáo khoa phù hợp với từng cấp học.

b) Hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho giáo viên, giảng viên giảng dạy về PCTN trong các cơ sở GD&ĐT (trừ các cơ sở GD&ĐT thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Học viện Chính trị - Hành Chính quốc gia Hồ Chí Minh).

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện giảng dạy nội dung PCTN trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

d) Phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc giảng dạy nội dung PCTN.

e) Tổ công tác có Tổ thư ký giúp việc do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định thành lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Giám đốc cơ quan đại diện của Bộ tại Tp. HCM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2946/QD-BGDDT, QUYET DINH 2946 2013, BO GIAO DUC VA DAO TAO, BO MAY HANH CHINH, GIAO DUC, VAN HOA - XA HOI