30/06/2006 | 4515 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH KON TUM - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quy định hệ thống thang lương, bảng lương về chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Kon Tum tại tờ trình số 73/TTr-BĐG ngày 26 tháng 6 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kontum – Phần Khảo sát xây dựng (gọi tắt là đơn giá Khảo sát xây dựng).

Điều 2. Tập đơn giá Khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, là căn cứ để lập dự toán, tổng dự toán chi phí khảo sát xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định của tập đơn giá Khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này để xây dựng và quản lý chi phí xây dựng công trình.

Điều 3. Không áp dụng tập đơn giá Khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này để lập dự toán cho khối lượng các công tác xây lắp thực hiện từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực đã được thanh toán, quyết toán và cho các gói thầu đã tổ chức đấu thầu, hợp đồng thực hiện phương thức thanh toán theo giá trọn gói, không điều chỉnh giá.

Điều 4. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn áp dụng đơn giá Khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 08 tháng 10 năm 2001 của UBND tỉnh Kon Tum và các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban KTNS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lưu: VT-XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 27/2006/QD-UBND, QUYET DINH 27, TINH KON TUM, DON GIA XAY DUNG CONG TRINH, PHAN KHAO SAT XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI