20/07/2011 | 2519 Lượt xem |

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2120/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Thi đua Khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế Thi đua Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban TĐKT Trung ương (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

QUY CHẾ

THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ban hành kèm theo Quyết định số 2120/QĐ-BKHCN ngày 20/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu, ý nghĩa của việc thi đua khen thưởng

Việc thi đua khen thưởng nhằm động viên, khích lệ và tôn vinh các tập thể, cá nhân thuộc Bộ có thành tích xuất sắc, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước đề ra trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Điều 2. Nguyên tắc thi đua khen thưởng

1. Nguyên tắc thi đua

a) Tự nguyện, tự giác, công khai;

b) Đoàn kết, hợp tác đạt hiệu quả công việc.

2. Nguyên tắc khen thưởng

a) Việc khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, công bằng và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể và cá nhân;

b) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

c) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

d) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong biên chế và hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 năm trở lên làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bộ (được gọi tắt là cá nhân); tập thể các đơn vị trực thuộc Bộ; các tập thể, cá nhân chuyên trách công tác đảng, đoàn thể tại Bộ.

2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 của Điều này được chia thành 03 nhóm sau:

a) Cá nhân làm công tác quản lý hành chính Nhà nước.

b) Cá nhân làm công tác sự nghiệp, gồm:

- Cá nhân làm công tác nghiên cứu - triển khai;

- Cá nhân làm công tác báo chí truyền thông;

- Cá nhân làm công tác đào tạo, bồi dưỡng;

c) Cá nhân làm công tác phục vụ (tạp vụ, lái xe, y tế, bảo vệ ….)

3. Đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ, việc bình xét các danh hiệu thi đua do Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ xem xét dựa trên đề nghị của đơn vị cơ sở và nhận xét đánh giá của Lãnh đạo Bộ; không tính vào tỷ lệ của các đơn vị cơ sở.

4. Các trường hợp cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện những nhiệm vụ đột xuất thì được xét khen thưởng riêng.

Chương II

TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 4. Đối với cá nhân

1. Lao động tiên tiến

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” mỗi năm xét một lần vào dịp tổng kết năm công tác của đơn vị.

Cá nhân được khen thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (bảo đảm đúng chất lượng và tiến độ);

b) Bảo đảm và sử dụng có hiệu quả thời gian lao động theo quy định;

c) Gương mẫu chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần tự lực tự cường; nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; có đạo đức lối sống lành mạnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua;

d) Tích cực học tập lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ của vị trí công tác đang đảm nhiệm;

đ) Đạt 70 điểm theo thang điểm tại Phụ lục 1.

Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các trường hợp sau:

- Không đăng ký thi đua;

- Được tuyển dụng dưới 10 tháng;

- Bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;

- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao (về chất lượng, tiến độ);

- Nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên, trừ một số trường hợp sau:

+ Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản bị thương tích cần nghỉ điều trị, điều dưỡng theo yêu cầu của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu“Lao động tiên tiến”;

+ Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

+ Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác;

+ Các trường hợp chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ. Trường hợp cá nhân có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên (trong năm) trước khi có quyết định chuyển công tác thì đơn vị cũ xem xét bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

2. Chiến sỹ thi đua cơ sở

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” mỗi năm xét một lần vào dịp tổng kết năm công tác của đơn vị, do Thủ trưởng đơn vị cơ sở quyết định. Tỷ lệ danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” không vượt quá 15% tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị (đối với những đơn vị có ít hơn 6 người thì vẫn được bầu 1 người).

Cá nhân được khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Là người tiêu biểu xuất sắc trong số những người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến của đơn vị;

b) Tích cực học tập đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ mà mình đang đảm nhiệm;

c) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đạt chất lượng hiệu quả công tác cao;

d) Có sáng kiến, giải pháp công tác; đề tài nghiên cứu được áp dụng để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác của đơn vị và được Thủ trưởng đơn vị công nhận;

đ) Đạt 80 điểm theo thang điểm tại Phụ lục 1.

3. Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ” được xét tặng thường xuyên hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

b) Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng tốt đối với Bộ (sáng kiến, đề tài nghiên cứu được Hội đồng Khoa học cấp Bộ xem xét, công nhận);

c) Đạt 90 điểm theo thang điểm tại Phụ lục 1.

4. Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Cá nhân được đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (cá nhân đó phải có 06 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cở sở”);

b) Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với ngành và toàn quốc (việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu do Hội đồng khoa học cấp Bộ xem xét, công nhận)

Hoặc cá nhân có thành tích đặc biệt được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ đề xuất.

5. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được xét tặng cho cá nhân lập được thành tích thường xuyên hàng năm hoặc đột xuất, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (đúng kế hoạch, đạt chất lượng, được Lãnh đạo Bộ đánh giá cao) hoặc lập thành tích xuất sắc;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui của cơ quan;

c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Hai lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong những nhiệm vụ đột xuất, trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ phát động.

Điều 5. Đối với tập thể

1. Tập thể Lao động tiên tiến

Danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể tiêu biểu, được lựa chọn trong số các tập thể hoàn thành nhiệm vụ và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

b) Tham gia 100% các phong trào thi đua do Bộ phát động;

c) Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tập thể “Lao động tiên tiến” mỗi năm được xét khen thưởng một lần vào dịp tổng kết cuối năm.

2. Tập thể Lao động xuất sắc

Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể thể tiêu biểu, xuất sắc, được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (đúng tiến độ kế hoạch, đạt chất lượng cao);

b) Tham gia 100% các phong trào thi đua do Bộ phát động;

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc hình thức buộc phải chuyển làm công việc khác;

e) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” mỗi năm xét một lần vào dịp tổng kết cuối năm.

3. Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ được xét tặng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số những tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”;

b) Có nhân tố mới, mô hình mới để các đơn vị khác học tập;

c) Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn khác;

d) Được Khối thi đua bình chọn, suy tôn vào dịp tổng kết khối thi đua hàng năm.

4. Bằng khen của Bộ trưởng

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được xét tặng cho tập thể lập được thành tích thường xuyên hàng năm hoặc đột xuất, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (đúng kế hoạch và đạt chất lượng được Lãnh đạo Bộ đánh giá cao);

b) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách và biện pháp có hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

c) Tham mưu đề xuất các biện pháp, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của Bộ;

d) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;

đ) Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

e) Hai lần liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ phát động.

Điều 6. Khen thưởng cấp Nhà nước

Được thực hiện theo các quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chương III

TRÌNH TỰ, PHƯƠNG THỨC VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 7. Trình tự, phương thức đề nghị xét khen thưởng

1. Trình tự và cách chấm điểm cho các danh hiệu thi đua

a) Căn cứ vào tiêu chuẩn khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua và đối tượng thuộc các lĩnh vực hoạt động tương ứng quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quy chế này, mỗi cá nhân tự chấm điểm thi đua cho bản thân theo các thang điểm cụ thể quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo quy chế này.

b) Căn cứ kết quả tự chấm điểm của mỗi cá nhân, Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị (Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị do thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền quyết định thành lập căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị) xem xét, đánh giá và thống nhất mức khen thưởng cho cá nhân của đơn vị.

2. Mức điểm được xét các danh hiệu thi đua

Số TT

Danh hiệu thi đua

Điểm tối thiểu phải đạt

Ghi chú

1

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

90

Phải có hai năm trước liền kề đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở mới được xét

2

Chiến sỹ thi đua cơ sở

80

 

3

Lao động tiên tiến

70

 

Các cá nhân phải đạt được mức điểm tối thiểu theo quy định trên đây mới được xét các danh hiệu thi đua tương ứng

3. Đối với hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị cơ sở (Đơn vị có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu riêng).

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị cơ sở quyết định khen thưởng các danh hiệu: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, tập thể “Lao động tiên tiến”, đối với các tập thể và cá nhân thuộc đơn vị.

4. Đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng đơn vị cơ sở, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ sẽ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định khen thưởng:

- Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ ;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ;

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ” ;

- Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Đối với các đơn vị quản lý nhà nước thuộc khối cơ quan Bộ; các Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; “Lao động tiên tiến”, tập thể “Lao động tiên tiến” Bộ trưởng uỷ quyền cho Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ quyết định.

5. Đối với hình thức khen thưởng của Nhà nước

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức khen thưởng của Nhà nước đối với các cá nhân, tập thể theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng

1. Đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng hàng năm

Hồ sơ gồm có:

- Bản Báo cáo thành tích công tác của cá nhân, tập thể (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quy chế này);

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị cơ sở đánh giá cá nhân và tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định (kèm theo số phiếu bầu ở đơn vị cơ sở), do Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (nếu có);

- Văn bản đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị cơ sở.

2. Đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng đột xuất

Hồ sơ gồm có:

- Bản tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng có xác nhận, ký tên đóng dấu (nếu có) của Thủ trưởng đơn vị;

- Công văn đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị cơ sở (nêu rõ mức độ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích đã lập được).

3. Thời gian xét khen thưởng

Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ họp xét khen thưởng các danh hiệu thi đua vào dịp tổng kết cuối năm.

Việc xét công nhận danh hiệu thi đua hàng năm cho các cá nhân và tập thể trong các đơn vị trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ cần gửi công văn đề nghị kèm hồ sơ về Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ trước ngày 31/12.

Trong trường hợp đột xuất, Hội đồng có thể họp bất thường để xem xét khen thưởng.

Điều 9. Mức thưởng

1. Đối với các đơn vị quản lý hành chính nhà nước thuộc khối cơ quan Bộ, mức thưởng theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Kinh phí khen thưởng được lấy từ quỹ lương do Văn phòng Bộ quản lý (hoặc Quỹ thi đua khen thưởng do Văn phòng Bộ quản lý nếu có).

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ (có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng), mức thưởng theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Kinh phí khen thưởng được lấy từ quỹ lương do các đơn vị quản lý (hoặc Quỹ thi đua khen thưởng do đơn vị quản lý nếu có).

Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích của một đối tượng nếu đạt nhiều hình thức khen khác nhau thì chỉ nhận mức thưởng cao nhất (ví dụ: cá nhân trong 01 năm được bình xét là Lao động tiên tiếnsau đó được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở thì chỉ được nhận tiền thưởng của danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở).

Trong cùng một thời điểm đạt nhiều danh hiệu thi đua, các danh hiệu đó do có thời gian cống hiến và thành tích đạt được khác nhau thì được nhận tiền thưởng của tất cả các danh hiệu đạt được (Ví dụ: cá nhân trong 01 năm được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và sau đó đồng thời được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộthì được nhận cả tiền thưởng Chiến sĩ thi đua cơ sởChiến sỹ thi đua cấp Bộ).

Trong cùng thời điểm một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của cả hình thức khen thưởng (Ví dụ: cá nhân trong 01 năm được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và đồng thời được tặng Bằng khen của Bộ trưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và tiền thưởng Bằng khen của Bộ trưởng).

Điều 10. Thông báo kết quả khen thưởng

Trong thời hạn năm ngày (05) làm việc kể từ ngày ký Quyết định khen thưởng đơn vị thẩm định hồ sơ khen thưởng có trách nhiệm thông báo kết quả khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh cho phù hợp.

 

PHỤ LỤC 1

THANG ĐIỂM CHO CÁC DANH HIỆU CÁ NHÂN “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”, “CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ”, “CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP BỘ”
(Ban hành kèm theo Quy chế thi đua khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 2120 /QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 7 năm 2011)

Mục 1. Các tiêu chuẩn chung (điểm tối đa 70 điểm)

Số TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm tối đa

Ghi chú

1

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ (bao gồm cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất):

+ Hoàn thành nhiệm vụ được giao: 30 điểm

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 35 điểm

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: 40 điểm.

 40

 

2

Bảo đảm ngày công theo quy định, sử dụng có hiệu quả thời gian lao động:

+ Đảm bảo trên 90% số ngày làm việc trong năm: 5 điểm

+ Số ngày nghỉ việc chiếm 10% số ngày làm việc trong năm: 0 điểm

5

 

3

- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết; trung thực; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy cơ quan (tối đa 6 điểm).

- Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong đơn vị và các đơn vị có liên quan trong giải quyết công việc (tối đa 2 điểm).

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua (tối đa 2 điểm).

10

 

4

Tích cực học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để nâng cao trình độ.

10

 

5

giải pháp, sáng kiến, cải tiến hoặc lề lối làm việc mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác.

5

Các giải pháp, sáng kiến, cải tiến phải được thủ trưởng đơn vị công nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Mục 2. Các tiêu chuẩn mang tính đặc thù để xét cho cá nhân thuộc các nhóm công tác khác nhau (điểm tối đa 30 điểm):

2.1. Cá nhân làm công tác quản lý hành chính Nhà nước

Số TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm tối đa

Ghi chú

1

- Tham gia, đề xuất xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách và pháp luật, các phương án, kế hoạch phục vụ yêu cầu của ngành, lĩnh vực mình công tác; được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đưa vào áp dụng; xây dựng các văn bản quản lý có chất lượng tốt.

- Tham gia, đề xuất các biện pháp lớn, các nhiệm vụ KH &CN thiết thực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

+ Chủ động đề xuất hoặc chủ trì thực hiện: 15 điểm

+ Chỉ là thành viên tham gia: 10 điểm

15

Các văn bản là: Chủ trương, đường lối, chính sách, nhiệm vụ, biện pháp, quy phạm pháp luật hành chính mới, cụ thể hoá các quy phạm pháp luật…

2

Nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý KH &CN và áp dụng tốt trong giải quyết công việc.

15

 

2.2. Cá nhân làm công tác sự nghiệp

2.2.1. Cá nhân làm công tác nghiên cứu - triển khai

Số TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm tối đa

Ghi chú

1

Có các bài báo, công trình khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước, quốc tế:

+ Mỗi bài báo được đăng trên tạp chí trong nước được tính 5 điểm.

+ Mỗi bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế được tính 10 điểm.

15

Cần ghi rõ tên tạp chí, số và năm xuất bản.

- Nếu có nhiều bài báo cũng chỉ tính tối đa 15 điểm.

2

Có các công trình, sản phẩm nghiên cứu được áp dụng vào quản lý, sản xuất và đời sống đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

+ Đối với cá nhân chủ trì: 15 điểm

+ Đối với thành viên tham gia: 5 điểm 

15

Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; Chỉ được tính năm áp dụng đầu tiên.

2.2.2. Cá nhân thuộc làm công tác báo chí truyền thông

Số TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm tối đa

Ghi chú

1

Có những thông tin kịp thời, bám sát các hoạt động của Bộ, nội dung đảm bảo được định hướng chính trị, đúng tôn chỉ mục đích của Đảng và Nhà nước.

10

 

2

- Có những bài báo có chất lượng, phản ánh kịp thời các kết quả hoạt động của toàn ngành trên các lĩnh vực KH &CN. Đặc biệt chú trọng việc giới thiệu, tuyên truyền các kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ; các kỹ thuật tiến bộ trong nước và trên thế giới…

- Chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực, những điển hình tiên tiến. 

15

 

3

Có những sáng kiến không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, đổi mới nội dung và hình thức của các ấn phẩm. 

5

 

2.2.3 Cá nhân làm công tác đào tạo, bồi dưỡng

Số TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm tối đa

Ghi chú

1

Tham gia soạn giáo trình, tham gia giảng dạy các lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý KH &CN.

15

 

2

- Luôn cập nhật các thông tin về công tác quản lý KH &CN phục vụ cho tài liệu giảng dạy (các định hướng chiến lược về KH &CN, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách KH &CN...)

- Tìm tòi các vấn đề thực tế nảy sinh trong công tác quản lý KH &CN để có ví dụ minh hoạ sinh động trong bài giảng.

10

 

3

Có những cải tiến nhằm nâng cao chất lượng và đổi mới phương pháp giảng dạy để học viên dễ tiếp thu, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại trong công tác đào tạo. 

5

 

2.3. Cá nhân làm công tác phục vụ tại tất cả các đơn vị

Số TT

Tiêu chuẩn

Thang điểm tối đa

Ghi chú

1

Thực hiện tốt công tác phục vụ được giao đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc cho lãnh đạo và các đơn vị, đảm bảo an toàn trong cơ quan.

15

 

2

Tinh thần phục vụ tận tuỵ và chu đáo, không bị phàn nàn, phê bình, chê trách.

10

 

3

Có ý thức tiết kiệm cho cơ quan (điện, nước, xăng dầu, vật tư khác…)

5

 

Tổng số điểm đạt được bằng số điểm ở mục 1 cộng với số điểm ở mục 2. Các cá nhân căn cứ vào tiêu chuẩn và thang điểm tự chấm điểm cho mình.

 

PHỤ LỤC 2

Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đối với tập thể

(Ban hành kèm theo Quy chế thi đua khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 2120 /QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 7 năm 2011)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

Hà Nội, ngày… tháng…năm….

 

BÁO CÁO

THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG….

Tên đơn vị đề nghị (ghi đầy đủ, không viết tắt)

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình:

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm đơn vị

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức

- Cơ sở vật chất

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng nhiệm vụ được giao

II. Thành tích đạt được:

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với năm trước ( hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao đối với Bộ.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

III. Các hình thức đã được khen thưởng:

 

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận

( ký, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị

Ký, đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú:

- Báo cáo thành tích 02 năm trước thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Bộ trưởng, 01 năm đối với Cờ thi đua của Bộ.

- Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng

- Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã đạt ( ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

 

Mẫu số 2: Báo cáo thành tích đối với cá nhân

(Ban hành kèm theo Quy chế thi đua khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 2120 /QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 7 năm 2011)

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

Hà Nội, ngày… tháng…năm….

 

BÁO CÁO

THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG….

Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị

(ghi đầy đủ, không viết tắt)

I. Sơ lược lý lịch:

- Sinh ngày, tháng, năm: Nam/Nữ

- Quê quán:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

II. Thành tích đạt được:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Sơ lược thành tích của đơn vị:

3. Thành tích đạt được của cá nhân:

III. Các hình thức đã được khen thưởng:

 

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị

( ký, đóng dấu nếu có)

Người báo cáo thành tích

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận

(Ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Báo cáo thành tích 02 năm trước thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Bộ trưởng, 01 năm đối với Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 03 năm đối với Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

- Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng

- Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã đạt ( ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2120/QD-BKHCN, QUYET DINH 2120 2011, BO KHOA HOC VA CONG NGHE, QUY CHE THI DUA KHEN THUONG, VAN HOA - XA HOI